Δηλώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

ypes

Εγκύκλιο με θέμα: ‘‘Έναρξη δηλώσεων έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια’ έστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Ολγα Γεροβασίλημε την οποία επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έτους 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 31η.10.2016 υπενθυμίζει την υποχρέωση καταχώρησης, στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr, δηλώσεων δαπανών έτους 2016 με καταληκτική ημερομηνία την 28η.2.2017.

Όπως ορίστηκε και με την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.8.2016 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν), αναρτώνται δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, ήτοι εντός του 2016, που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους όσο και προηγουμένων ετών, μετά όμως την 1η.1.2015.
Επισημαίνει δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄), όπως ισχύει, οι πράξεις επιχορήγησης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στους επιχορηγούμενους φορείς φέρουσες και τον σχετικό ΑΔΑ φέρουν σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014».

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual). Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2016) και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Η παρούσα εγκύκλιος καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

Για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα/ερωτήματα που προκύψουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός υποβολής αιτημάτων που διατίθεται στη διεύθυνση http://ticketing.ktpae.gr/diavgeiamko/. Παράλληλα, εφόσον απαιτηθεί η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τούτη γίνεται στη θυρίδα [email protected] Για την καλύτερη επεξεργασία των μηνυμάτων επιλέγεται ως θέμα είτε η φράση ’’10Β- ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’’ είτε ’’10Β-ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’’.