Χρηματοδοτική πρωτοβουλία Rights, Equality and Citizenship

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

Οι θεματικές των τρεχουσών προσκλήσεων είναι οι εξής:
(α) Ευρώπη των Διαφορών
Στόχος του πιλοτικού προγράμματος για την «Ευρώπη των διαφορών» είναι να ενισχυθεί το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Ενωμένοι στην πολυμορφία», τόσο σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €1 εκατ.
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html

(β) Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και υποστήριξη των θυμάτων φυλετικής βίας Ειδικός στόχος Δάφνη – για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και την καταπολέμηση της βίας ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, σε συγκεκριμένες ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων. Ο στόχος περιλαμβάνει και την προστασία των θυμάτων τέτοιων μορφών βίας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €4 εκατ.
Προθεσμία: 8 Μαρτίου
Πληροφορίες:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html

(γ) Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αγοριών και κοριτσιών για τη φυλετική βία με σκοπό την πρόληψή της σε πρώιμο στάδιο Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση αγοριών και κοριτσιών για την καταπολέμηση της φυλετικής βίας με την αξιοποίηση καινοτόμων επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών στρατηγικών που συνδράμουν στην αφύπνιση και αλλαγή κοινοτήτων, θεσμών, πολιτικών, στάσεων και συμπεριφορών για την πρόληψη και τον τερματισμό της φυλετικής βίας, προάγοντας μια κουλτούρα φυλετικής ισότητας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €2 εκατ.
Προθεσμία: 8 Μαρτίου
Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html

(δ) Eπιδότηση εθνικών ή διακρατικών έργων κατά των διακρίσεων και της ένταξης των Ρομά
Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότησης δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις κάτωθι προτεραιότητες:
 Καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει γενετήσιου προσανατολισμού και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων.
 Διαχείριση της πολυμορφίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: αποτύπωση υφιστάμενων πρακτικών, μέτρηση ωφελειών από τη διαχείριση πολυμορφίας και ευαισθητοποίηση. Οι προτεινόμενες δράσεις μπορούν να συνδεθούν με Χάρτες Πολυμορφίας.
Ρομά: δράσεις για την ευαισθητοποίηση και καταπολέμηση επιβλαβών στερεοτύπων για τους Ρομά και υποστήριξη της ένταξής τους στην κοινωνία.
 Ευαισθητοποίηση για τη διαγενεακή αλληλεγγύη και κατά των διακρίσεων βάσει της ηλικίας (ιδιαίτερα των νέων).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €2.6 εκατ.
Προθεσμία: 21 Μαρτίου
Πληροφορίες:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2016.html

ΠΗΓΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ