Αλλαγές και στις δημόσιες συμβάσεις

Νέες αλλαγές και στις δημόσιες συμβάσεις φέρνει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε με τίτλο “Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”

Συγκεκριμένα με το νέο νόμο προβλέπεται η μετάθεση κατάργησης νόμου περί δικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις.
Με το άρθρο 34 αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 και μετατίθεται η κατάργηση του Ν.3886/10 περί δικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις την 31η Μαρτίου 2017.
Η διάταξη αυτή ισχύει αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Επίσης με το άρθρο 49 συμπληρώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που συστήθηκε με το ν. 4412/2016 (Α’ 147). Ειδικότερα, προβλέπεται ο ορισμός της έδρας της Αρχής με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, εισάγεται η δυνατότητα αναπλήρωσης του Προέδρου, ορίζεται ως τόπος κατάθεσης της προσφυγής ο ηλεκτρονικός τόπος του διαγωνισμού και ορίζεται η απλή εξέταση και όχι η συζήτηση ως διαδικασία αξιολόγησης της προσφυγής με στόχο την ταχύτερη εκδίκασή της.