Υποχρεωτική η εφαρμογή της παράτασης συμβάσεων

katharistries

Δεν ανήκει στην διακριτική ευχέρεια των εμπλεκόμενων φορέων υποχρεωτικότητα της εφαρµογής της αυτοδίκαιης παράτασης συµβάσεων προσωπικού καθαριότητας αναφέρει σε εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών και καλεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν για τυχόν απαραίτητες νόµιµες ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) παρατάθηκαν αυτοδίκαια έως 31-12-2017 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις και όσες ατοµικές συµβάσεις είχαν λήξει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου µε αντικείµενο την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των ΟΤΑ, όπως επίσης για κάθε υπηρεσίες των ΟΤΑ αρµόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 4364/10.03.2017 επισημαίνεται ότι η παράταση των εν λόγω συµβάσεων διενεργείται µε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρµοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου π.χ. ∆ηµοτικού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα αρµόδια όργανα των οικείων φορέων, τα οποία έχουν πλήρη γνώση των πραγµατικών δεδοµένων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αυτοδίκαιη παράταση των εν λόγω συµβάσεων.
Συνεπώς, δεν καταλείπεται διακριτική ευχέρεια για την εφαρµογή της διάταξης η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Η υποχρεωτικότητα της εφαρµογής  της  εν  λόγω  διάταξης  συνιστά  δέσµια  αρµοδιότητα  για  τα οικεία όργανα, τα οποία πρέπει να προασπίσουν τη δηµόσια υγεία και να εφαρµόσουν τις διατάξεις του νόµου ως έχουν και υποχρέωση.
Σε περίπτωση άρνησης εφαρµογής της διάταξης του ά. 16 του ν. 4429/2016, εκ µέρους ΟΤΑ, που προβαίνουν είτε επιλεκτικά σε µερική παράταση των οικείων συµβάσεων είτε στη λήψη απόφασης περί µη παράτασης των συµβάσεων του συνόλου του απασχολούµενου στην καθαριότητα προσωπικού που έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις, το ΥΠ.ΕΣ. καλεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν για τυχόν απαραίτητες νόµιµες ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 225 επ. και 233 επ. του ν. 3852/2010.