Στο 1,203 η προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών

Εγκύκλιο με θέμα: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  Μελετών  και Υπηρεσιών για  το  έτος 2017 εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2017, ο συντελεστής (τκ)  που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05 (Β΄1162) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. ΔΜΕΟ/α/0/1347/01-09-2005(Β΄1471) αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (Β΄58/2006) και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/06/4-7-2006 (Β΄900) Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έχει (και πάλι) τιμή (τκ) = 1, 203.
1. Σύμφωνα με την εκδοθείσα Εγκύκλιο 18/2016 με αρ πρωτ. ΔΝΣα/οικ.68559/19-10-2016 (ΑΔΑ:7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)‘’, κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν  με  εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 377 του ν.4412/16 και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν.4412/16, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων προβλεπομένων αποφάσεων.
2. Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (που εξακολουθεί ως προαναφέρθηκε να ισχύει), η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος  του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004».
Έτσι, αναλυτικά, με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του Έτους Βάσης (2009 Δεκεμβ.= 101,78) ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2004 αναμορφώθηκε σε 87,79 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε 105,64. Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 105,64 / 87,79 ισούται (και πάλι) με 1,203.
3. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8.δ.ββ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3- 2017 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω (διατηρούμενη και για το έτος 2017) τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει τιμή του συντελεστή (τκ) =1,203.
4. Σε συνέχεια των ανωτέρω και με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ Α΄185) σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157), διατηρούνται τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2017 – 20/3/2018. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης σχετικός πίνακας με τα όρια.