Τι παίρνει η κάθε περιφέρεια απο τους ΚΑΠ

ypes3my

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατένειμε στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 7.110.567,51€, ως τρίτη (Γ ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.
Το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη το ποσό χρηματοδότησης ύψους 1% του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν. 4316 /2014 ( ΦΕΚ 270 Α’) που αντιστοιχεί σε ποσό 67.873,86€, και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ.»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ για την ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 470.197,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 987.489,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 413.455,00
ΗΠΕΙΡΟΥ 419.645,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 489.725,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 281.979,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 441.361,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 441.361,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 564.839,00
ΑΤΤΙΚΗΣ 1.464.968,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 268.722,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 384.083,00
ΚΡΗΤΗΣ 470.272,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.220.319,00