Αναρτήθηκε υπόδειγμα για τη συμφωνία-πλαίσιο

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr) υπόδειγμα διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία, το οποίο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Σε αυτό ενσωματώνονται οδηγίες συμπλήρωσης και παραπομπές στην εφαρμοστέα νομοθεσία (με τη μορφή υποσημειώσεων).
Το υπόδειγμα θα επικαιροποιείται με σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Αρχής. Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η Συμφωνία Πλαίσιο είναι μια πολύ σύγχρονη και αποτελεσματική διαδικασία για να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες αναθέσεων και να επιτυγχάνονται πολύ χαμηλότερες τιμές. Είναι μια διαδικασία που υποδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση εδώ και αρκετά χρόνια, όμως δεν υιοθετήθηκε από τις υπηρεσίες των δήμων.