Έκδοση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

ypes3my

Τρεις σημαντικές ενημερώσεις έκανε το Υπ. Εσωτερικών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις:
Στην πρώτη ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων οι Κατευθυντήριες Οδηγίες 21 και 22 με τις οποίες παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τροποποίησης των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

Στην δεύτερη ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων η Κατευθυντήρια Οδηγία 20 με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Στην τρίτη ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αρ.1/23932/16-5-2017 Εγκύκλιος (Α∆Α:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2) με την οποία διευκρινίζονται ζητήματα διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μετά την ισχύ του ν.4412/2016.
Οι ΟΤΑ καλούνται να κοινοποιήσουν το ανωτέρω έγγραφο σε όλα τα Νομικά τους Πρόσωπα, τους Συνδέσμους και τις ∆.Ε.Υ.Α., καθώς και στις υπηρεσίες και υπαλλήλους, που ασχολούνται με ζητήματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.

Τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: www.ypes.gr.

Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω: Γ.Πολυκαλάς 213-1361326