Αποδεκτές οι πληρωμές από το Ελεγκτικό για τους Παρατασιούχους

Αίρεται όπως φαίνεται η ανησυχία αρκετών αιρετών και εργαζομένων στους δήμους για το αν τελικά το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αποδεχθεί τους νομικούς χειρισμούς και τις εγκυκλίους της Κυβέρνησης στο θέμα των παρατασιούχων και το κλιμάκιο του 1ου τμήματος έρχεται να διορθώσει αποφάσεις παρέδρων που παρ’ όλες τις εξελίξεις, δεν έκαναν αποδεκτές τις πληρωμές.
Το κλιμάκιο λαμβάνει υπόψην την ασάφεια και τη σύγχυση, που προκλήθηκε στο πεδίο των δημόσιων υπηρεσιών καθαριότητας -οι οποίες άπτονται ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου και νευραλγικού τομέα δράσης και υποχρεώσεων των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- από τις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, και τις ερμηνευτικές αυτών εγκυκλίους, ιδίως δε την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51/οικ.27778/27.10.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ, όπως συμπληρώθηκε με την 4364/10.3.2017 όμοια, με την οποία απειλήθηκε η κίνηση της διαδικασίας των άρθρων 233 επ. του ν. 3852/2010 περί πειθαρχικής ευθύνης των μη συμμορφούμενων με τις ως άνω ρυθμίσεις αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και ότι οι εντελλόμενες δαπάνες ήταν κατ’ αρχήν νομιμοποιημένες και κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα των δήμων δεν ενήργησαν, στην προκείμενη περίπτωση, με πρόθεση καταστρατήγησης των ως άνω συνταγματικών και υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων, αλλά υπολαμβάνοντας, λόγω συγγνωστής πλάνης, ότι ήταν υποχρεωμένα να προβούν στην επίμαχη παράταση.

Βέβαια το Κλιμάκιο στο σκεπτικότου κρίνει καταρχήν ότι οι δαπάνες είναι είναι μη νόμιμες καθώς όπως είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν “αντιβαίνουν στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α΄ και 8 εδ. α΄ και β΄ του Συντάγματος, καθώς και σε εκείνες της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ.164/2004) και, ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες”. Περαιτέρω, δεν είναι δυνατή η νομιμοποίηση ων εντελλόμενων δαπανών, κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4456/2017,  δοθέντος ότι, το μεν, με τη διάταξη αυτή, παραβιάζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος, στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος, προληπτικός έλεγχος των δαπανών, το δε η εν λόγω διάταξη έρχεται ευθέως σε αντίθεση προς εκείνες του άρθρου 7 του π.δ/τος 164/2004.