Να υπολογίζονται επακριβώς κόστος και ποσότητες λέει το Ε.Σ.

Απόφαση σταθμό για την διαφάνεια στην ανάθεση των υπηρεσιών που αγοράζουν οι δήμοι εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο με τις πράξεις 151 και 168.

Σύμφωνα με το σκεπτικό “Για να είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων αναθετουσών Αρχών, απαιτείται να προκύπτουν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης το είδος, η ποσότητα και ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. Στο πλαίσιο της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία επιβάλλει την παροχή υπηρεσιών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του προϋπολογισμού του φορέα, η υποχρέωση σαφούς καθορισμού του είδους, της ποσότητας και του τρόπου υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους υφίσταται ανεξάρτητα από το αν η παροχή αυτών ανατίθεται απευθείας ή κατόπιν ανοικτού ή πρόχειρου διαγωνισμού, ούτως ώστε να αποτρέπεται ο αυθαίρετος ορισμός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους. Τούτο δε τονίζεται στην απόφαση, ιδιαιτέρως όταν αυτή βρίσκεται κοντά στο όριο των 20.000 ή 60.000 ευρώ, που έχει τεθεί ως ανώτατο όριο για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του πρόχειρου διαγωνισμού, αντίστοιχα.

Με το παραπάνω σκεπτικό το Ε.Σ. αποφάνθηκε ότι η έλλειψη των ως άνω στοιχείων καθιστά τη σχετική διαδικασία και τις οικείες δαπάνες μη νόμιμες.

Η απόφαση αυτή έρχεται να καλύψει και ένα μεγάλο κενό διαφάνειας καθώς και στην Διαύγεια είναι αδύνατον για κάποιον που επιθυμεί να διαπιστώσει τις χαμηλότερες τιμές μιας υπηρεσίες και πολλές φορές ενός προϊόντος καθώς στις περισσότερες αποφάσεις δεν γράφεται ούτε η ποσότητα ούτε η εκτιμώμενη αξία.