Εγινε ΦΕΚ ο τρόπος πληρωμής των σχολικών καθαριστριών

Εγινε ΦΕΚ η ΚΥΑ Κ1/149379/11.09.2017 που πήρε αριθμό 3213/13.09.2017 στο Β’ τεύχος ο τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Η ΚΥΑ προβλέπει
Α. Την επιχορήγηση από πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με σκοπό τη χρηματοδότηση από αυτό των σχολικών επιτροπών των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας.
Β. Οι χρηματοδοτούμενες σχολικές επιτροπές καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/ καθαριστριών ή συνεργείων καθαρισμού μετά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018.
Η ΚΥΑ έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ- καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού πέραν αυτής που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 20172018».