Παράνομες οι περισσότερες συμπληρωματικές συμβάσεις έργου

Δεν δέχτηκε το τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμπληρωματικές συμβάσει έργου καθώς αυτές μπορούσαν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής.
Ετσι το Ελεγκτικό Συνέδριο με την απόφασή του αυτή ουσιαστικά κηρύσσει παράνομες όλες τις συμπληρωματικές συμβάσεις που συνάπτονται συνήθως με συμπληρωματικές εργασίες, ιδίως που αφορούν γενικόλογους τίτλους όπως “Συντήρηση δημόσιων κτιρίων” κλπ.
Αναθεωρείται εν μέρει η 213/2017 απόφαση του VI Τμήματος Ελ. Συν. Και ανακαλείται εν μέρει η 424/2016 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ελ. Συν .

Σύμφωνα με την απόφαση η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων με τον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου δημόσιου έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών και  εφαρμόζεται μόνον υπό τις καθοριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις (π.δ. 60/2007 και ν. 4412/2016). Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στο χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης και, παρότι η μελέτη, με βάση την οποία προσδιορίσθηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου, υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής, αντικειμενικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, ώστε να ενταχθούν στο αρχικό έργο και την ήδη συναφθείσα σύμβαση. Η συγγνωστή πλάνη δεν αποτελεί λόγο αναθεώρησης.