Δημιουργείται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων

Με το άρθρο 217 του νόμου 4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α’): “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.” συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του συνόλου των ιδιωτικών και δηµοσίων έργων.
 
Σύμφωνα με την περίπτ.β’ της παρ.1 οι διατάξεις του άρθρου 217 εφαρμόζονται:
α) στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/ 2016 (Α΄ 147), από λοιπούς φορείς του δηµοσίου τοµέα της παραγράφου 1 α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και από ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και
β) στα έργα παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄148).
 
Σύμφωνα με την περίπτ.γ’ της παρ.1 για τους σκοπούς του  άρθρου 217 ως «δηµόσιο έργο», «ιδιωτικό έργο», και «έργο παραχώρησης» νοείται το δηµόσιο και ιδιωτικό έργο και το έργο παραχώρησης κατά τους ορισµούς της παρ.1 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
 
Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται σύμφωνα με την περίπτ.α’ της παρ.2 σε ηλεκτρονική διαδικτυακή φόρµα για κάθε δηµόσιο και ιδιωτικό έργο όλα τα επιµέρους στοιχεία που το προσδιορίζουν σε τεχνικό και οικονοµικό επίπεδο από το σχετικό αίτηµα προγραµµατισµού µέχρι και την οριστική παραλαβή του για το δηµόσιο έργο ή την ηλεκτροδότησή του για το ιδιωτικό έργο. Η καταχώρηση των στοιχείων στο Κ.Η.Σ.Π.Α.Τ.Ε. γίνεται είτε αυτοµάτως µέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων της παρ. 3 του άρθρου είτε µε την ηλεκτρονική µεταφόρτωση του εγγράφου, που αντικαθιστά τη τήρηση της έγγραφης διοικητικής διαδικασίας ή την υποχρέωση του πολίτη να προσέλθει στην αρµόδια διοικητική αρχή για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
Σύμφωνα με την περίπτ.δ’ της παρ.2 με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός εννέα (9) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, προσδιορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα στοιχεία που εντάσσονται στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε..
 
Σύμφωνα με την παρ.6 μέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.καταχωρούνται, κατά προτεραιότητα, τα εν εξελίξει δηµόσια έργα για τα οποία δεν έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή και τα ιδιωτικά για τα οποία δεν έχει γίνει η ηλεκτροδότηση.
 
Σύμφωνα με την παρ.7 με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών, που εκδίδεται εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ρυθµίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. και συγκεκριµένα οι όροι και τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσής του µε άλλες εφαρµογές, οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών, οι παραµετροποιήσεις της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλο θέµα συναφές µε τα ανωτέρω.