Συστήνεται Σώµα Ειδικών Επιµετρητών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων

Με το άρθρο 218 του νόμου 4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α’): “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.” συνιστάται Σώµα Ειδικών Επιµετρητών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων για την επιβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείµενες διατάξεις επιµετρήσεων και συναφών προς αυτές υπηρεσιών δηµοσίων έργων, καθώς και της προαιρετικής επιµέτρησης ιδιωτικού έργου, εφόσον το επιθυµεί ο αναθέτων.
 
Σύμφωνα με την παρ.4. ειδικά για συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όταν η αξία σύµβασης είναι ανώτερη του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας είναι δήµος µε πληθυσµό έως 10.000 κατοίκους ή νοµικό πρόσωπο αυτού, µε αρµοδιότητα υλοποίησης έργων των ανωτέρω κατηγοριών η επιλογή ειδικού επιµετρητή είναι υποχρεωτική. Η επιλογή ειδικού επιµετρητή είναι υποχρεωτική και για τα έργα του προηγούµενου εδαφίου που κατά την έναρξη λειτουργίας του Σώµατος έχουν ανεκτέλεστο τµήµα σύµβασης ανώτερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.