Χρηματοδότηση βρεφονηπιακών από το πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού

Με το άρθρο 51 του νόμου με τίτλο «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης της ίδρυσης νέων τµηµάτων φροντίδας βρεφών ή/και νηπίων από εθνικούς πόρους οι οποίοι προέκυψαν από την εξοικονόµηση δαπανών του δηµόσιου τοµέα και θα µεταφερθούν στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Η χρηµατοδότηση θα καλύψει τις εργασίες ανακαίνισης, αναµόρφωσης και προσαρµογής στις νόµιµες προϋποθέσεις σε υφιστάµενα κτίρια, ιδιόκτητα, παραχωρηµένα ή µισθωµένα, καθώς και την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία νέων τµηµάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων από την επόµενη περίοδο 2018-2019.
Η υλοποίηση και διαχείριση του προγράµµατος χρηµατοδότησης των Δήµων θα ανατεθεί στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).