Οι αλλαγές στον 4412

Εγκύκλιο έστειλε η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α ́147).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) εξέδωσε το αρ. 7545 /27-12-2017 έγγραφό της σχετικά με την έναρξη, την 2-1-2018, της ισχύος των διατάξεων του Ν. 4412/16 που αφορούν στην έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων (Βιβλίο ΙV) στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων .

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ τροποποιήθηκαν από 1-1-2018 (σχετική αναλυτική ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ). http://www.eaadhsy.gr

Τέλος επισημαίνονται οι αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών στις συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με άρθρα 20,21,22,23,27 και 28 του Ν. 4491/2017(Α ́152) και αφορούν στην ενοποίηση των σταδίων της διοικητικής επίλυσης και στην υπαγωγή όλων των διαφορών στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Η εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ.(www.ggde.gr) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.