Χρηµατοδότηση ΟΤΑ για τις κατασκηνώσεις

 

Ανατίθεται στους οικείους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του νόμου «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.»

 

Πρόκειται για το κρατικό πρόγραµµα που αποτελούσε αρµοδιότητα του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν) του β.δ. 289/1976 (Α΄89) και των παιδικών εξοχών του κρατικού προγράµµατος που αποτελούσε αρµοδιότητα του Π.Ι.Κ.Π.Α. και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 αντικαθίσταται.

 

Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 και ορίζεται με την περίπτ. α’ της παρ. 6, ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονοµικών ορίζονται πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, και όχι πέραν της 15ης Απριλίου κάθε έτους, οι οικείοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθµού, στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος.

 

Με την παραπάνω ΚΥΑ καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων, οι κατηγορίες και ο αριθµός των φιλοξενούµενων ατόµων, ο αριθµός κατά ειδικότητα του προσωπικού που απαιτείται για τη λειτουργία αυτών, η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού, η τοποθεσία, το ύψος και οι ειδικότεροι όροι χρηµατοδότησης των φορέων, στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων, οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, όπως ορίζεται στην περίπτ. ε’ της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998.

 

Με την περίπτ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 ορίζεται ότι η χρηµατοδότηση των κατασκηνώσεων διενεργείται µε µεταβίβαση των αναγκαίων πόρων στους φορείς στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, από τις πιστώσεις που εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.