Εγιναν ΦΕΚ οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Εγινε ΦΕΚ ο νόμος 4519/18 (ΦΕΚ 25/20.02.2018 τεύχος Α’) : Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.

Σύμφωνα με το 1ο άρθρο: Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του άρθρου 2, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή Ν.Π.Ι.Δ. και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο: Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι:
α) οι υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είκοσι οκτώ (28) φορείς, όπως αυτοί μετονομάζονται κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α’ έως κη’ της παραγράφου 3 και
β) οι οκτώ (8) φορείς που συνιστώνται με τις διατάξεις της παραγράφου 4.2. Η χωρική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ που μετονομάζονται στην παράγραφο 3, περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος περιοχή ευθύνης τους, η οποία κατά περίπτωση επεκτείνεται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, που προβλέπονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι και στους χάρτες του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος. Η χωρική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ που συνιστώνται με την παράγραφο 4 περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 κατά τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος.3.

Το ΦΕΚ αναζητήστε εδώ