3.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής στους φορείς Κοινωνικής Φροντίδας για το ΠΑΙΔΙ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών Ερμίνας Κυπριανίδου, την επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 3.000.000 ευρώ, ποσό που εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με πέρυσι κατά 50%.
Βασικός στόχος της επιχορήγησης είναι η ενίσχυση του παιδιού και της οικογένειας, μέσω της ενίσχυσης των φορέων κοινωνικής φροντίδας που εφαρμόζουν προγράμματα για το παιδί, καθώς η παιδική προστασία αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για  την Περιφερειακή Αρχή.
Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν η στήριξη των πιστοποιημένων φορέων κοινωνικής φροντίδας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής προστασίας, μέσα από τη βέλτιστη λειτουργία των δομών και η εφαρμογή προγραμμάτων αποΐδρυματοποίησης  και πρόληψης του ιδρυματισμού.
Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής στοχεύει στην ανάπτυξη ή τη συνέχιση προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναμία αντιμετώπισης της φροντίδας τους από τις οικογένειες τους, λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
Συνολικά επιχορηγήθηκαν 29 φορείς Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, με ποσό 1.739.700 ευρώ και 11 φορείς Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, με ποσό 1.260.300 ευρώ, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Η επιχορήγηση πραγματοποιήθηκε στη βάση υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων/προγραμμάτων από τους φορείς, σύμφωνα με τις προτάσεις που υπεβλήθησαν κατόπιν ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης. Οι εν λόγω προτάσεις αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
Η κα Κυπριανίδου στην εισήγησή της επεσήμανε ότι η επιχορήγηση των φορέων Κοινωνικής Φροντίδας  εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό δράσεων αναβάθμισης της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, ειδικά για τα παιδιά που αποτελούν ευάλωτα τμήμα της κοινωνίας και ιδιαίτερα σε συνθήκες κοινωνικής κρίσης
Ενώ έκλεισε την τοποθέτηση της υπογραμμίζοντας ότι η επιχορήγηση πραγματο-ποιήθηκε με όρους διαφάνειας, όπως είναι εμφανές από τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων και τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.