Από 2 Μαρτίου ισχύει το Βιβλίο IV του ν. 4412/2016

Με το υπ’ αριθμ. 1250/28.02.2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επισημαίνεται ότι για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016) και συμβάσεων (Βιβλίο ΙΙ του ν. 4412/2016) έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κάτω των ορίων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, που θα γίνουν μετά τις 2 Μαρτίου 2018  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016.
 
Ετσι διαμορφώνεται το άρθρο 6 των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, το άρθρο 6 των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, καθώς και το άρθρο 4.3. των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργων κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 126/2017 (Β΄ 4535/21-12-2017), 134/2017 (Β’ 66/19-1-2018) και 127/2017 (Β΄ 4534/21-12-2017) αποφάσεις της Αρχής, αντιστοίχως, για διαδικασίες σύναψης που εκκινούν από τις 2 Μαρτίου 2018, όπως παρατίθεται αναλυτικά στο έγγραφο 1250/28.02.2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 
Η νέα μορφή του άρθρου μπαίνει στη διακήρυξη, εφόσον η διαδικασία ξεκινάει μετά την 1η Μαρτίου 2018.
 
Τα αναμορφωμένα άρθρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στα αρχεία, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr σε επεξεργάσιμη μορφή word και θα είναι διαθέσιμα από τις 02-03-2018, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, κατ’ εφαρμογήν της σχετικής δυνατότητας που προβλέπεται στην τελευταία περίπτωση (“ρήτρα ευελιξίας”) του άρθρου “Εφαρμοστέα νομοθεσία” των προτύπων τευχών διακηρύξεων έργων και μελετών.