Ποιες αλλαγές επιπλέον προτείνει η ΚΕΔΕ στον 4412

Μετά την τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη και στο τελευταίο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Πηνιού κ. Καστρινός ανέλαβε να συμπληρώσει τα αιτήματα της ΚΕΔΕ για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον 4412.

Ο κ. Καστρινός στην εισήγησή του εστίασε σε διατάξεις του νόμου απαιτούν στην πράξη πλήθος μηχανικών μεγαλύτερο από αυτό που διαθέτουν οι δήμοι.
Οι περαιτέρω απαιτήσεις της ΚΕΔΕ είναι οι εξής:  

1) Η αναστολή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για έργα έως 2 εκατομμύρια € χωρίς το ΦΠΑ

2) Οι κληρώσεις των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να διενεργούνται σε επίπεδο αναθέτουσας αρχής για έργα μελέτες και υπηρεσίες κάτω των ορίων όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και χωρίς τους περιορισμούς:
α) του άρθρου 5 της παραγράφου 3 της Υπουργικής Απόφασης
με αρ. ΔΝΣ 61043  ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) και
β) του άρθρου 3 της παραγράφου 2ι  της Υπουργικής Απόφασης
με αρ. ΔΝΣ 61043  ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) λόγω μικρού αριθμού τεχνικών υπαλλήλων στις τεχνικές υπηρεσίες ΟΤΑ Α’ βαθμού και μόνο για τις ανωτέρω προτεινόμενες πληρώσεις και όχι σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

3) Λόγω περιορισμένου αριθμού τεχνικών υπαλλήλων στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη που ορίζει ότι στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ο διαχειριστής του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων μελετών και λοιπών υπηρεσιών (που θα ορίζεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία) να μην συμμετέχει στην επιτροπή διαγωνισμού της συγκεκριμένης σύμβασης.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των ανωτέρω είναι επιτακτικά αναγκαία προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος να συμβάλλουν στην ανάταση της ελληνικής οικονομίας