Καταργείται το μητρώο τεχνικών στις επιτροπές στις μικρές συμβάσεις

Με νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα προβλέπεται ότι για τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κ.λπ.) δεν θα απαιτείται συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ.

Αλλη διάταξη  θα προβλέπει ότι τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού των έργων με εκτιμώμενη αξία κάτω του 1.000.000€ θα προέρχονται μετά από κλήρωση που θα διεξάγεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και όχι σε επίπεδο Αναθέτουσας Αρχής.

Επίσης δεν θα απαιτείται πια οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο να είναι χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ. Όταν θα κληρωθούν ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού τότε μπορεί να γίνει η εγγραφή τους με αίτημα στο ΕΣΗΔΗΣ για τη χορήγηση κωδικών.

Με άλλη διάταξη, θα προβλέπεται πως όταν η αναθέτουσα αρχή έχει υπηρεσιακές μονάδες σε περισσότερες της μιας έδρες, τότε η εγγραφή θα γίνει ξεχωριστά από κάθε υπηρεσιακή μονάδα και αντίστοιχα όταν όλες οι υπηρεσιακές μονάδες της αναθέτουσας αρχής έχουν έδρα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, τότε είναι δυνατόν η εγγραφή της αναθέτουσας αρχής να περιλάβει τεχνικούς υπαλλήλους που προέρχονται από τις διάφορες υπηρεσιακές της μονάδες.

Αυτά αναφέρονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).

Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τη διετή εργασιακή εμπειρία των τεχνικών υπαλλήλων που εγγράφονται στο μητρώο, σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας δεν επαρκεί να είναι σε διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών ή άλλων υπηρεσιών. Ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι υπάλληλοι κάθε υπηρεσίας θα κληρώνονται, κατά πάσα πιθανότητα, και σε επιτροπή διαγωνισμού άλλης υπηρεσίας της ίδιας περιφερειακής ενότητας όπου και θα πρέπει να επιτελέσουν επαρκώς τα καθήκοντά τους.
 
Επιπλέον, οι αναθέτοντες φορείς του βιβλίου ΙΙ, οι οποίοι δεν έχουν την υποχρέωση εγγραφής των τεχνικών τους υπαλλήλων στο μητρώο αλλά είναι υπόχρεοι χρήσης του μητρώου στην περίπτωση ανάθεσης έργου με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 ως προς τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής του διαγωνισμού, μπορούν να εγγράψουν τεχνικούς υπαλλήλους τους στο Μητρώο.
 
Τέλος, η προβλεπόμενη κλήρωση υπαλλήλων μέσω του Μητρώου στις περιπτώσεις επιτροπών παραλαβής (άρθρο 170 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) δεν είναι προς το παρόν εφικτή και οι συγκροτήσεις των επιτροπών παραλαβής θα εξακολουθούν να γίνονται εκτός Μητρώου.

Αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. εγκ. 6/Δ11/οικ.82/28.03.2018 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών