Χρηματοδότηση 25 εκ από τον Ορίζοντα 2020

Πρόσκληση με τίτλο “Supporting the development of climate policies to deliver on the Paris Agreement, through Integrated Assessment Models (IAMs)” εξέδωσε η πρωτοβουλία HORIZON 2020 για την συμμετοχή μεταξύ άλλων και των δήμων στην Συμφωνία του Παρισιού COP21 που σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να περιορίσουν την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C και καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της σε 1,5 °C, ενώ προσπαθούν να ενισχύσουν την προσαρμοστική τους ικανότητα.Η πρόσκληση συνεισφέρει στην «Οικοδόμηση ενός κλιματικού μέλλοντος με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα «, το οποίο συγκεντρώνει χρηματοδότηση για την υποστήριξη των στόχων της ΠΑ.Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 25.000.000 ευρώ με ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% Επιλέξιμοι φορείς:  Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 4η Σεπτεμβρίου 2018.Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-01-2018.html