Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Με την απόφαση 16974/758/20.03.2018 (ΦΕΚ 1242/04.04.2018 τεύχος Β’) Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλλ. τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 9 της υπουργικής απόφασης 50067/28/2017 (ΦΕΚ Β΄3952) σε εναρμόνιση με την από 30.03.2018 ανακοίνωση με την οποία το Υπουργείο ενημέρωνε ότι η πρώτη φάση της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας” ξεκίναγε τη Δευτέρα 2/4/2018 και ότι μέχρι τις 31/5/2018 ισχύει μεταβατική περίοδος με τη δυνατότητα αναγγελίας Τ.Α. τόσο ηλεκτρονικά όσο και με την χειρόγραφη διαδικασία.
 
Ορίζεται έτσι πλέον ρητά και στην ανωτέρω απόφαση ότι μετά την παρέλευση τετραμήνου από την ημερομηνία έναρξης εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι από την 1.4.2018 και έως τις 31.5.2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από εργοδότες που, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 10, 12 και 21 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., έχουν υποχρέωση να απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας, πραγματοποιείται είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της απόφασης 50067/28/2017 (ΦΕΚ Β΄3952).