Παράταση στην διαβούλευση των μελετοκατασκευών

Παράταση μέχρι και την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην διαβούλευση που αφορά στην διαδικασία έκδοσης προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4412/2016.

Οπως είναι γνωστό η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  έχει καλέσει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν  παρατηρήσεις επί των όρων των προσχεδίων διακηρύξεων άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής στο σύνδεσμο http://www.eaadhsy.gr.
 
Να σημειώσουμε βέβαια ότι η διαδικασία δεν είναι ΔΗΜΟΣΙΑ Διαβούλευση αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να δει ποιες είναι οι παρατηρήσεις των υπολοίπων ενδιαφερομένων ή ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να συμπληρώσει ή να υποστηρίξει.
Απλά οι παρατηρήσεις κάθε ενδιαφερόμενου, μπορούν να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] [email protected]