Αλλάζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά τα λιμάνια των κρατών-μελών της ΕΕ

Ο κ. Σπύρος Σπυρίδων, 1st   Αντιπρόεδρος της επιτροπής COTER, ορίστηκε ως γενικός εισηγητής (raporteur) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) για τη νέα οδηγία της ΕΕ,  που αφορά την δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων στο σύνολο των Ευρωπαϊκών  λιμανιών, καθώς και τις διαδικασίες  παραλαβής  και την διαχείριση στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας των απορριμμάτων- λυμάτων και καταλοίπων των πλοίων που τα προσεγγίζουν.Τα 700 περίπου μεγαλύτερα λιμάνια της ΕΕ δέχονται ετησίως πάνω από 750.000 προσεγγίσεις πλοίων και διαχειρίζονται 5 εκατομμύρια τόνους ελαιώδη απόβλητα και πάνω από 1.000.000 τόνους  στερεά απόβλητα, ενώ πολύ μεγάλες ποσότητες απορρίπτονται στη θάλασσα παρανόμως ή νομίμως υπό όρους,  βάσει της μέχρι σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας.Η νέα νομοθεσία υπαγορεύεται από την επιτακτική ανάγκη για καλύτερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με δημιουργία κινήτρων και κανόνες που διασφαλίζουν την  επιβολής της.
Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να μη μειωθεί η ανταγωνιστικότητα των λιμανιών μας σε σχέση με τα λιμάνια τρίτων χωρών λόγω της πιθανής αύξησης του κόστους και των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Ο κ. Σπυρίδων θα παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης,  αρχικά στη Σόφια στις 6 Ιουνίου και κατόπιν στην ολομέλεια της ΕτΠ στις  Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο, αφού βέβαια προηγηθούν  διαβουλεύσεις  τόσο στην Χώρα μας όσο και στην ΕΕ με ναυτιλιακές, περιβαλλοντικές, και λιμενικές ενώσεις και αρμόδιες αρχές.