Οι δήμοι με ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπαίνουν σε συγκριτική αξιολόγηση

Εγκύκλιο με θέμα «Καταχώριση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων για παρεχόμενες ηλεκτρονικές διαδικασίες στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το έτος 2018» έστειλε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Ολγα Γεροβασίλη με την οποία επισημαίνει στους φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες να καταχωρήσουν τα URL σε ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου
Συγκεκριμένα η κα Γεροβασίλη αναφέρει: θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρακολούθηση και αξιολόγηση, της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020 από τα Κράτη Μέλη πραγματοποιείται, σε ετήσια βάση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη μεθοδολογία της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, αξιολογείται ο βαθμός ψηφιοποίησης διαδικασιών, οι οποίες εντάσσονται σε βασικούς τομείς διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής ως εξής:
– Προσανατολισμένες προς το χρήστη ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες,
– Διαφανής ηλεκτρονική κυβέρνηση,
– Διασυνοριακή κινητικότητα ψηφιακών υπηρεσιών,
– Βαθμός χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Εν όψει της επικείμενης διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης για το έτος 2018, η υπηρεσία μας, αρμόδια για τη παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , θα πρέπει να ολοκληρώσει έγκαιρα τη χαρτογράφηση των συνδέσμων URL , με τους οποίους παρέχονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες του Παραρτήματος Α από τους αρμόδιους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης του Παραρτήματος Β και να αποστείλει επικαιροποιημένα στοιχεία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που θα αξιολογηθούν το 2018 εντάσσονται στα παρακάτω τέσσερα (4) γεγονότα ζωής:
– Γεγονός Ζωής 1: Διαδικασίες για την έναρξη εργασιών επιχειρήσεων και διαδικασίες αρχικής λειτουργίας.
– Γεγονός Ζωής 2: Οικογένεια.
– Γεγονός Ζωής 3: Απώλεια και Εύρεση Εργασίας.
– Γεγονός Ζωής 4: Σπουδές.
Οι υπόχρεοι φορείς του Παραρτήματος Β’, οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους παρέχουν τις διαδικασίες των ανωτέρω γεγονότων ζωής, μέσω της ιστοσελίδας τους, παρακαλούνται να καταχωρίσουν στη διαδικτυακή πύλη με URL http://digitalpublicservices.vap.gov.gr/Home/Login τους συνδέσμους URL, στους οποίους ακριβώς παρέχονται οι διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Γ.
Επισημαίνεται, ότι η καταχώριση των διαδικασιών, σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.
Για την καταχώριση των διαδικασιών οι φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι τύποι των διαδικασιών διακρίνονται ως εξής:
– Ψηφιακή υπηρεσία, δηλαδή ολοκληρωμένη ηλεκτρονική παροχή μιας διαδικασίας (αφορά π.χ. απόκτηση πιστοποιητικού, εγγραφή σε μητρώο, πρόσβαση σε επιδόματα κτλ.) με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (edocs, eid, ψηφιακές υπογραφές κτλ).
– Ηλεκτρονική πληροφορία, δηλαδή παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης αναφορικά με τα δικαιολογητικά και τα βήματα που απαιτούνται , προκειμένου ο χρήστης να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
– Διασυνοριακή παροχή διαδικασίας, δηλαδή παροχή της διαδικασίας σε κατοίκους του εξωτερικού, ως ψηφιακή υπηρεσία ή ως ηλεκτρονική πληροφορία μόνο εφόσον από την περιγραφή της η διαδικασία ορίζεται αποκλειστικά ως παροχή πληροφόρησης.
Οι φορείς καταχωρούν το URL διασυνοριακής παροχής διαδικασίας μόνο για τις διαδικασίες που αναφέρεται σχετικά στην περιγραφή τους στον πίνακα του Παραρτήματος Α, ότι παρέχονται διασυνοριακά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι απαραίτητα στοιχεία μιας διασυνοριακής διαδικασίας, προκειμένου να καταχωριστεί, είναι η έλλειψη εμποδίων στην παροχή της, όπως είναι τα εμπόδια της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας, η μοναδική χρήση της ελληνικής γλώσσας, η δυνατότητα ταυτοποίησης αποκλειστικά με εθνικό eID, η έλλειψη δυνατότητας υποβολής edoc, κτλ.
Βήματα καταχώρισης διαδικασιών νέων και παλαιών χρηστών
Για την καταχώριση των διαδικασιών παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς να μεριμνήσουν ως εξής:
Α) Οι φορείς, οι οποίοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και εφόσον χρειάζεται, να ενημερώσουν τα στοιχεία τους (όνομα χρηστών, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.) καθώς και τις διαδικασίες που έχουν ήδη καταχωρίσει. Εφόσον υπάρχουν αλλαγές σε καταχωρισμένες διαδικασίες, οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται με την εντολή «Ενημέρωση Καταχώρισης». Εάν υπάρχουν νέες καταχωρίσεις τότε επιλέγεται η εντολή «Νέα Καταχώριση».
Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι φορείς να συμπληρώσουν τα πεδία του Πίνακα Πληροφοριών (οδηγίες βλ. Παράρτημα Γ) , εφόσον απαιτείται.
Β) Οι φορείς οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιηθεί, αλλά λόγω αρμοδιότητας παρέχουν ηλεκτρονικά τις διαδικασίες του Παραρτήματος Α, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
βα) Να ορίσουν έναν ή περισσότερους χρήστες και να αποστείλουν, στην ηλεκτρονική θυρίδα [email protected] , συμπληρωμένο το αρχείο Excel: Αποτύπωση
Στοιχείων Χρηστών, το οποίο βρίσκεται στον σύνδεσμο:
http://digitalpublicservices.yap.gov.gr/Home/Login. ώστε να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανωτέρω πύλη.
ββ) Στη συνέχεια, οι πιστοποιημένοι χρήστες, θα πρέπει να καταχωρίσουν με την εντολή «Νέα Καταχώριση» τις διαδικασίες τους, προχωρώντας σε αποθήκευση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι φορείς στο πεδίο αρμοδιότητας των οποίων εμπίπτει μια διαδικασία, η οποία δεν παρέχεται ηλεκτρονικά διότι σχετική νομοθεσία, ρητά, το απαγορεύει ή επειδή η διαδικασία, όπως ήδη παρέχεται, δεν είναι σχετική με τα οριζόμενα στη περιγραφή του παραρτήματος Α, θα πρέπει να προβούν σε καταχώριση της διαδικασίας και να συμπληρώσουν τον Πίνακα Πληροφοριών επιλέγοντας την περίπτωση 1 (Παράρτημα Γ) και τεκμηριώνοντας, στο σχετικό πεδίο, την επιλογή τους.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για τη συνεχή καταχώριση και ενημέρωση των στοιχείων για τις διαδικασίες της αρμοδιότητάς τους, όταν προκύπτουν μεταβολές. Επίσης, παρακαλούνται οι φορείς, όπως προωθήσουν την εγκύκλιο στις υπηρεσίες ή τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, που είναι αρμόδια για την παροχή των διαδικασιών.
Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο http://www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση/Οργάνωση/Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης/ Καινοτομίες.
Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση ή συμπληρωματική πληροφόρηση.ΣΧΕΤ. : «Το, από 19 Απριλίου 2018, ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των Κρατών Μελών, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020, για το έτος 2018.»Πληροφορίες : Θεώνη Κασβίκη,
Χριστίνα Χαζάκη
Τηλέφωνα : 213 13 13 152
213 13 13 128
e-mail : [email protected]