Πιο πολύπλοκες δημόσιες συμβάσεις διεκδικεί η Επιτροπή των Περιφερειών

 

Η πολυπλοκότητα, αλλά και το δυναμικό των στρατηγικών στις δημόσιες συμβάσεων και η ανάγκη βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας αποτελούν το κέντρο της γνωμοδότησης του κ. Adrian Ovidiu Teban (RO / EPP), δημάρχου του Cugir που ενέκριναν τελικά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ως προτάσεις για τη δέσμη μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.
Μια δέσμη μέτρων που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους προσανατολισμούς της ελληνικής αυτοδιοίκησης που διεκδικεί την απλοποίηση των διαδικασιών. Στην αντίθετη κατεύθυνση η δέσμη μέτρων που υιοθετήθηκε αφορά την περαιτέρω εξειδίκευση και συγκρότηση για ακόμη πιο απαιτητικές δημόσιες συμβάσεις.
 
Κάθε χρόνο, πάνω από 250.000 δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 14% του ΑΕΠ για την αγορά υπηρεσιών, αγαθών και έργων σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων, η κοινωνική προστασία, η υγεία ή η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όλες οι δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο πρέπει να τεθούν σε διαγωνισμό σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων ως εργαλείου στήριξης των βασικών τομέων πολιτικής.
 
“Για τις σύγχρονες δημόσιες συμβάσεις, δεν αρκεί η επίτευξη της εξοικονόμησης του δημόσιου χρήματος. Αναμένεται επίσης να υποστηριχθούν στρατηγικοί και καινοτόμοι στόχοι πολιτικής, όπως η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης, η συμβολή στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η καινοτομία και η κοινωνική ένταξη, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των απωλειών από απάτη και τη διαφθορά.
Αυτή η αλλαγή προς μια στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις προσθέτει μια ακόμη βαθμίδα πολυπλοκότητας στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και απαιτεί υψηλό επίπεδο εννοιολογικών, επιχειρησιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων», ανέφερε στην εισήγησή του ο Adrian Ovidiu Teban.
 
Παρά το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές είναι σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες στις τοπικές αγορές, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων μπορεί συχνά να αποτελέσει τροχοπέδι. Οι παρατυπίες στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, οι χρονοβόρες διαδικασίες καθώς και η περιορισμένη διοικητική ικανότητα κατέστησαν υψηλό το διοικητικό κόστος, ιδίως για τα διασυνοριακά έργα. Οι μικρότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές, ειδικότερα, αποφεύγουν τη χρήση των διαδικασιών των δημόσιων συμβάσεων επειδή φοβούνται ότι θα κάνουν διαδικαστικά λάθη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δικαστικές υποθέσεις και εκτεταμένες υποθέσεις διαφθοράς.
 
“Η τρέχουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνει τόσους πολλούς όρους για να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την δικαιοσύνη που παρακωλύει  την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, εμποδίζοντας τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επενδύσουν”, αναφέρει ο εισηγητής της ΕΤΠ, Adrian Ovidiu Teban. “Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ευαισθητοποιήσει τα στελέχη των αναθετουσών αρχών και τις αρχές υποστήριξης μέσω προσαρμοσμένων κύκλων κατάρτισης, βέλτιστων πρακτικών και οικονομικής στήριξης για να αποκτήσουν τα σωστά προσόντα, τις τεχνικές γνώσεις και την κατανόηση των διαδικασιών για την προώθηση της αλλαγής”.
 
Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί ευρεία συνεργατική συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Η πρωτοβουλία θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές επαγγελματοποίησης για τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και να παράσχουν σαφήνεια και καθοδήγηση στις δημόσιες αρχές σχετικά με μεγάλα έργα υποδομής.
 
Υποστηρίζει επίσης την ιδέα ενός «ευρωπαϊκού καταλόγου λύσεων», από τις τεχνικές λύσεις μέχρι τις απαιτήσεις για το κλίμα και την ενέργεια, με καινοτόμες λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις, προκειμένου να τυποποιηθούν οι διαδικασίες και να μειωθούν οι κακόβουλες αξιώσεις. Αναφέρεται περαιτέρω στους εκ των προτέρων όρους – ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται πριν από την εφαρμογή του προγράμματος και οι οποίες έχουν αποδειχθεί επιτυχές εργαλείο στη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής – ως κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή του πλαισίου δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Ολη την ομιλία του κ. Adrian Ovidiu Teban μπορείτε να δείτε εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=iajgLnDQPIo