Σημαντική γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Σημαντική γνωμοδότηση σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις εξέδωσε η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης στην 130ή σύνοδο της ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης καλεί την Επιτροπή να προβεί, εντός τριών ετών από τη μεταφορά των οδηγιών αυτών στο εσωτερικό δίκαιο, σε μια διεξοδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους και εφαρμόστηκαν, προτείνοντας, για τον σκοπό αυτό, να υιοθετηθεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Η ΕτΠ εκτιμά ότι η εν λόγω αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων πρέπει, αφενός, να γίνεται με γνώμονα τον τρόπο με τον οποίο έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υποεθνικών αρχών, οι οποίες αποτελούν βασικούς εταίρους στη φάση της υλοποίησης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, και, αφετέρου, να εξετάζει κατά πόσον οι νέοι αυτοί κανόνες έχουν διευκολύνει ή δυσχεράνει τη σχετική νομοθεσία, με κατάλληλη ενσωμάτωση των οδηγιών, κατά πόσον έχουν βελτιώσει την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και κατά πόσον έχουν μειώσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια και αυξήσει το ποσοστό χρήσης των διαδικασιών της σύναψης στρατηγικών συμβάσεων.

Επιπλέον, η ΕτΠ επισημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάζει εάν και σε ποιον βαθμό συνέβαλαν στην αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και των επενδύσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, στην εξοικονόμηση και την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών, καθώς και στη βελτίωση της κατάστασης της απασχόλησης. Σε συνέχεια των συζητήσεων στους κόλπους της επιχειρησιακής ομάδας για την επικουρικότητα, η ΕτΠ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα στην παροχή καλύτερης ανατροφοδότησης όσον αφορά την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου η νομοθεσία της Ένωσης να λειτουργεί καλύτερα για τους πολίτες της· στηρίζει την άποψη ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση των δημόσιων συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη την ΕΕ, δεδομένου ότι πρόκειται για μια διοικητική λειτουργία πραγματικά εγκάρσια που αφορά πρακτικά κάθε δημόσιο οργανισμό, από τα ομοσπονδιακά υπουργεία μέχρι τις τοπικές κρατικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτική σε μεγάλο βαθμό της ποιότητας διακυβέρνησης· προς τούτο, οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στο θεματολόγιο της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Πολύ σημαντική παρατήρηση στην ανακοίνωση αποτελεί το ότι η ΕτΠ εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά το γεγονός ότι στη δημοσίευση της Επιτροπής με τίτλο «Quality of public administration: a toolbox for practitioners. 2017 edition» (Ποιότητα της δημόσιας διοίκησης: Δέσμη εργαλείων, έκδοση 2017-») , περιλαμβάνεται ο υπαινιγμός ότι οι δημόσιες διοικήσεις είναι τρόπον τινά υποχρεωμένες να ακολουθούν τις διαδικασίες σύναψης στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον κοινωνικό τομέα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και ότι οι δημόσιες διοικήσεις οφείλουν, κατ’ επιταγή της δημόσιας τάξης, να συνεργάζονται με αναδόχους.

Διαβάστε εδώ όλη τη Γνωμοδότηση