Οι αλλαγές της ΚΥΑ 38347/2018 για τους προϋπολογισμούς

ypoikmy

Μια πολύ καλή δουλειά έκανε η ΔήμοςΝΕΤ δημοσιέυοντας άρθρο με τι αλλαγές της ΚΥΑ 38347/2018 σε σχέση με την περσινή ΚΥΑ και όπως σημειώνει πολυ σωστά και πολλές είναι, αλλά και σημαντικές.

Για τις αλλαγές λοιπόν που επιφέρει η νέα ΚΥΑ η ΔήμοςΝΕΤ σημειώνει τα εξής:

1. Έχει παραλειφθεί από το άρθρο 1 η παρ. 14 που αφορούσε την χρηματοδότηση των Δήμων για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων (έσοδο στον ΚΑΕ 1215 και δαπάνη στον ΚΑΕ 81 ή 83). Αντίθετα στο Παράρτημα 2 αυτής και στη σελίδα 29047 υπάρχει ο ΚΑΕ 1215 με ανάλυση και την σημείωση «Βλέπε παρ. 14 άρθρου 1 της παρούσης». Όμως η παρ. 14 του άρθρου 1 της παρούσης ΚΥΑ (38347/18) δεν αφορά την χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, αλλά άλλο θέμα. Στην περσινή ΚΥΑ η παρ. 14 του άρθρου 1 αφορούσε την χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και πιθανόν από τον συντάκτη της φετινής ΚΥΑ διέλαθε της προσοχής του.
 
2. Στο άρθρο 1 αναριθμήθηκε η παρ. 15 της περσινής ΚΥΑ σε παρ. 14, και η παρ. 15 της ΚΥΑ 38347/18 ορίζει (νέο) ότι: «Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του δήμου, αλλά θα πρέπει τα αρμόδια όργανα του τελευταίου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή τους».
 
3. Στο άρθρο 1 προστέθηκε παρ. 16 που ορίζει ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010, το συμβούλιο της κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, υπό τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:
α) Ότι το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του την οποία έχει διαβιβάσει στο συμβούλιο της κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, έχει καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους αυτής και
β) Ότι έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς το συμβούλιο της κοινότητας».
 
4. Στο άρθρο 3 παρ. Α.1 περιπτ. 1 τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη γενικών αναγκών (ΚΑΕ 0611) υπολογίζονται αντί της τακτικής επιχορήγησης του μηνός ΑΥΓ. 2018 χ 12, από την πρώτη τακτική μηνιαία κατανομή τους έτους 2018 επί δώδεκα (δηλαδή ΙΑΝ. 2018 χ 12)
 
5. Στο άρθρο 3 παρ. Α.1 περιπτ. 2 τα έσοδα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από ΚΑΕ 0614 σε ΚΑΕ 4311), καθώς και του σχολικού τροχονόμου (ΚΑΕ 0615), υπολογίζονται αντί της πρώτης επιχορήγησης (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.-ΜΑΡ. 2018) χ 4, επί της δεύτερης τακτικής κατανομής επί τέσσερα (δηλαδή ΑΠΡ.-ΜΑΪ.-ΙΟΥΝ. 2018 χ 4).
 
6. Στο άρθρο 3 παρ. Α.1 περιπτ. 3 ορίζεται ότι τα έσοδα για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων (ΚΑΕ 0621) από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ως εκ τούτου δεν θα εγγραφούν έσοδα στους προϋπολογισμούς των Δήμων (δηλαδή ο ΚΑΕ 0621 θα είναι μηδενικός και αντίστοιχα στους ΚΑΕ των δαπανών 6741-01 μέχρι 6741-15 δεν θα εγγραφεί καμιά πίστωση).
 
7. Στο άρθρο 3 παρ. Α.1 περιπτ. 7 ορίζεται ότι το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών – πρώην ΣΑΤΑ – ΚΑΕ 1311) υπολογίζονται αντί της πρώτης δόσης χ 12 που ορίζετο, από την πρώτη τακτική κατανομή του έτους 2018 που αποδόθηκε στο δήμο, επί τρία (δηλαδή πρώτου τετραμήνου 2018 χ 3).
 
8. Στο άρθρο 3 παρ. Α.1 περιπτ. 10 για τις χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας, ορίζεται ότι ο ίδιος ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (ΚΑΕ 1214), καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών πυροπροστασίας (ΚΑΕ 1313)
 
9. Στο άρθρο 3 παρ. Α.1 προστέθηκαν περιπτώσεις 9. & 13. που δεν υπήρχε πρόβλεψη στις ΚΥΑ 23976/16 και 25595/17
 
10. Γενική παρατήρηση: Στο άρθρο 3 παρ. Α.1 και στις περιπτώσεις 1 – 13 που αφορούν ΕΣΟΔΑ, γίνεται στην ΚΥΑ εντελώς λανθασμένα αναφορά για «πιστώσεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζεται ότι τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό Εξόδων για την πληρωμή ορισμένων δαπανών, καλούνται «πιστώσεις». Ομοίως με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2362/95 ορίζεται ότι «πίστωση» είναι το ποσό που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης δαπάνης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο πλέον αναλυτικό επίπεδο της ταξινόμησης των δαπανών. Τέλος με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4270/14 (που αντικατέστησε τον Ν. 2362/95) ορίζεται ότι «πίστωση» είναι το ποσό που εγγράφεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης δαπάνης. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις (και ιδιαίτερα του άρθρου 6 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 για τους Δήμους) προκύπτει ότι «πιστώσεις» είναι τα ποσά που αναγράφονται στον προϋπολογισμό Εξόδων (δαπανών) για συγκεκριμένη αιτία, η αναγραφή της οποίας είναι απαραίτητος όρος για την τήρηση της δημοσιολογιστικής διαδικασίας, ήτοι την ανάληψη, την εκκαθάριση, την έκδοση τίτλου πληρωμής και την πληρωμή κάθε δαπάνης. Κατά συνέπεια εντελώς λανθασμένα στην ΚΥΑ 38347/18 αναφέρονται τα Έσοδα ως πιστώσεις (με λανθασμένη δηλαδή χρήση του όρου «πίστωση»).
 
11. Στο άρθρο 3 παρ. Α.2 γίνεται αναφορά για τα έσοδα που αφορούν μεταβιβαστικές πληρωμές από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών (αντί της αναφοράς που υπήρχε: από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ).
 
12. Στο άρθρο 3 προστέθηκε παρ. Α.4 που αφορά το Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων του αρ. 71 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος II). Έσοδο στον ΚΑΕ 1322 (με περαιτέρω διακριτή εξειδικευμένη ανάπτυξη) και δαπάνη στον αντίστοιχο ΚΑΕ που συνάδει στις Υπηρεσίες 60-69
 
13. Στο άρθρο 3 παρ. Β.5 (Υποπαρ. Β.5.1) για τη συνομολόγηση δανείων, γίνεται αναφορά ότι παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες (αυτή η αναφορά υπήρχε και στην περσινή ΚΥΑ). Όμως προστίθεται εδαφ. ότι «κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’και Β’βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 4509/2017, που αφορά το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι». Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.
 
14. Στο άρθρο 3 στην παρ. Β.5 (Υποπαρ. Β.5.2) και στην περιπτ. β΄ αναγράφεται στην ΚΥΑ εντελώς λανθασμένα η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Π.Δ. 113/10 (που έχει καταργηθεί), αντί του ορθού άρθρου 4 παρ. 3 του Π.Δ. 80/2016
 
15. Στο άρθρο 3 προστέθηκε παρ. Γ΄ που αφορά την εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι).Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, εγγράφονται:
– στον νέο ΚΑΕ 3123 «Επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)» (άρθρ. 4 παρ. 4 της παρούσας) το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου,
– σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 – 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον νέο ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)» (άρθρ. 4 παρ. 2 της παρούσας) ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους + χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση. Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και 6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 – 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες (άρθρ. 4 παρ. 3 της παρούσας).
 
16. Στο άρθρο 4 παρ. 1 ο ΚΑΕ 0614 που αφορούσε τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης θα παραμείνει κενός για μελλοντική χρήση (για την συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα γίνει χρήση του νέου ΚΑΕ 4311).
 
17. Στο άρθρο 4 παρ. 2 προστίθεται νέος ΚΑΕ ο 1315 με τίτλο «Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)»
 
18. Στο άρθρο 4 παρ. 3 ορίζεται ότι «Οι ΚΑΕ της υποκατηγορίας 652 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)» μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις Υπηρεσίες», αντί της «00. Γενικές Υπηρεσίες» που ίσχυε μέχρι και την περσινή ΚΥΑ.
 
19. Στο άρθρο 4 παρ. 4 προστίθεται νέος ΚΑΕ ο 3123 με τίτλο «Επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)»
 
20. Στο άρθρο 4 παρ. 5 προστίθεται νέα Κατηγορία 43. «ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)», νέα Υποκατηγορία 431 «ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ» και νέοι ΚΑΕ 4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)» και 4319 «Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους»
 
Τέλος

– Δεν επέρχεται με την ΚΥΑ 38347/18 καμιά αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ, και της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, αλλά θα υπολογιστούν όπως και με την κατάρτιση των Προϋπολογισμών προηγούμενων οικον. ετών και ιδιαίτερα του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 που βρίσκεται υπό εκτέλεση (ΚΥΑ 25595/17), λαμβάνοντας όμως υπόψη τα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων χρονικών περιόδων (μηνών/ετών αναφοράς) που ορίζει η ΚΥΑ 38347/18.
 
– Δεν επέρχεται με την ΚΥΑ 38347/18 καμιά άλλη αλλαγή στις Γενικές οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού, στις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου αυτού, στον ισοσκελισμό των ανταποδοτικών τελών και στις ειδικές οδηγίες κατάρτισης, πέραν των αναφερομένων σε προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου
 
– Στο άρθρο 1 και στην παρ. 9 επαναλαμβάνεται ότι τα δημοτικά ΝΠΔΔ καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται για τους Δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου Δήμου στην οποία (απόφαση) μεταξύ των άλλων ορίζεται το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησής τους. Σε περίπτωση που ψηφιστεί τελικώς διαφορετικό ποσό, από αυτό που έχει εγγράψει το δημοτικό ΝΠΔΔ, προβαίνει με την πρώτη αναμόρφωση στην προσαρμογή του ποσού που έχει εγγραφεί στον Π/Υ του Δήμου.
 
– Τα άρθρα 5 «Δομή του Π/Υ – συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του Π/Υ» και 6 «Έκταση εφαρμογής – έναρξη ισχύος» της ΚΥΑ 25595/17, έχουν αναριθμηθεί με την ΚΥΑ 38347/18 σε άρθρα 6 και 7.
 
– Δεν επέρχεται καμιά μεταβολή στην διαδικασία των υποχρεωτικών αναμορφώσεων του Προϋπολογισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 38347/18 (άρθρο 4 περσινής ΚΥΑ 25595/17).
 
– Δεν επέρχεται καμιά μεταβολή με την ακολουθούμενη διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του Προϋπολογισμού (ύπαρξη μόνο Τ.Π., διαβούλευσης από την Δ.Ε.Δ., κατάρτισης «προσχεδίου» από την Ε.Ε., κατάρτισης «σχεδίου» από την Ο.Ε., διαβίβασης Πινάκων μέχρι 31-8-2018 στο ΓΛΚ (μέσω του ΥΠΕΣ), ενσωμάτωσης μέχρι 5-9-2018 στη βάση δεδομένων ΥΠΕΣ για τον έλεγχο από το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», προσαρμογή αυτού με Α.Ο.Ε. στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου (αν υπάρχουν), ψήφισης από το Δ.Σ., επικύρωση από τον Συντονιστή της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κλπ. (βλέπε Ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ » Προϋπολογισμός – Βήματα [και ιδιαίτερα τις περιπτώσεις Γ. και ΣΤ.])
 
– Δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή στα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Κωδικολόγιο) πέραν των νέων ΚΑΕ που δημιουργήθηκαν με την ΚΥΑ 38347/18 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Οδηγίες κατάρτισης), αλλά αποτελούν πιστή και κατά λέξη επανάληψη των Παραρτημάτων της περσινής ΚΥΑ και παλαιοτέρων (ιδιαίτερα της ΚΥΑ 47490/18-12-2012, κατά την αναφορά στη σελ. 39042 της ΚΥΑ 38347/18). Χαρακτηριστικό και ενδεικτικό προς τούτο παράδειγμα, είναι η αναφορά στον ΚΑΕ 1329 (σελ. 39048) «… σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης». Όμως το άρθρο 5 παρ. 3 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ 38347/18) αφορά άλλο θέμα. Άλλο κλασικό παράδειγμα στον ΚΑΕ 601 (σελ. 39052) όπου γίνεται αναφορά στις «τρίμηνες αποδοχές» που έχουν καταργηθεί εδώ και πολλά έτη. Στον δε ΚΑΕ 6056 (σελ. 39052) δεν γίνεται αναφορά ότι η ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-τ.ΤΑΔΚΥ έχει καταργηθεί από την παρ. 3 του άρθρου 5 Ν. 4225/14 και από 1-1-2016 διενεργούνται κρατήσεις μόνο της ετήσιας εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-τ.ΤΑΔΚΥ, κ.α.π. Οι παραλείψεις του Παρατήματος 2 είναι πάρα πολλές, επαναλαμβάνονται κατ΄έτος, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος άρθρου. Όμως, από το έτος 2012 (βασική ΚΥΑ αναφοράς) μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει δεκάδες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα οικονομικά των Δήμων, και το Παράρτημα 2 δεν έχει επικαιροποιηθεί πλήρως.
 
– Η ΚΥΑ 38347/18 (ΦΕΚ 3086Β/27-7-2018) ισχύει για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 των Δήμων, των δημοτικών Ιδρυμάτων, των δημοτικών ΝΠΔΔ και των Συνδέσμων, κατά τη διάταξη του άρθρου 7 (Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το άρθρο 1 παρ. 1 αυτής).