Χρηματοδότηση 4,6 εκ για δίκτυα και αδελφοποιήσεις

Το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» ανάρτησε πρόσκληση (Networks of Towns 2018 – Round 2) υποβολής προτάσεων αριθ. EACEA-40/2017 για την επιχορήγηηση δράσεων 2018 με στόχο να αναπτυχθούν δίκτυα πόλεων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσω της συνεργασίας Δήμων και Ενώσεων που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη βιώσιμη προοπτική. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να συμμετέχει στα σχέδια μνήμης και στα σχέδια αδελφοποίησης πόλεων και τουλάχιστον δύο κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν στα σχέδια που αφορούν τα δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων και την κοινωνία των πολιτών.
Επιλέξιμοι φορείς είναι:    Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία
Η Προθεσμία Υποβολής είναι μέχρι    03/09/2018
Η χρηματοδότηση της Πρόσκλησης ανέρχεται στα     4.600.000 ευρώ
Και η Χρηματοδότηση για κάθε έργο ξεχωριστά ανέρχεται στα    150.000 ευρώ, με ποσοστό συγχρηματοδότησης έως 50%
Σημειώνουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 16,3 εκατ. EUR:
 – Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης 3,7 εκατ. EUR
– Αδελφοποίηση πόλεων 4,6 εκατ. EUR
– Δίκτυα πόλεων 4,5 εκατ. EUR
– Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών 3,5 εκατ. EUR

Λεπτομέριες της πρόσκλησης εδώ
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2018-round-2_en