Εκδόθηκε ο Ευρωπαϊκός Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Εκδόθηκε ο Ευρωπαϊκός Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις που περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τους τρόπους αποφυγής σφαλμάτων που παρατηρούνται συχνά κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Στόχος του οδηγού είναι να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές. Το έγγραφο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά στόχος του είναι να παράσχει γενικές συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές.
Οι έννοιες, οι ιδέες και οι λύσεις που προτείνονται στο έγγραφο καθοδήγησης ισχύουν με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθεσιών και πρέπει να ερμηνευθούν και ενδεχομένως να προσαρμοστούν λαμβανομένου υπόψη του εθνικού νομικού πλαισίου.
Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης ισχύει με την επιφύλαξη της ερμηνείας που ενδέχεται να δώσει στο μέλλον η Επιτροπή σε οποιαδήποτε διάταξη της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Το παρόν έγγραφο δεν είναι δεσμευτικό για την Ευρωπαϊκή Επι- τροπή. Μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να ερμηνεύει έγκυρα το δίκαιο της Ένωσης.

Τον οδηγό κατεβάστε από εδώ