4,6 εκ ευρώ για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Ευρώπη για τους Πολίτες” απηύθυνε πρόσκληση με τίτλο “Town Twinning 2018 Round 2” με σκοπό την υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι:
1) να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,
2) να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.
3) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων
4) ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.
Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 03/09/2018 και η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 4.600.000 με χρηματοδότηση κάθε έργου έως 25.000 ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης:    έως 50%.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Συνδέσμους και Σωματεία.
Αριθμός Πρόσκλησης: EACEA/40/2017
Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.