Νέες προσκλήσεις από τα ΠΕΠ για τους δήμους

Αρκετές νέες προσκλήσεις έβγαλαν αυτήν την περίοδο οι Περιφέρειες για την ενίσχυση κυρίως των δικτύων λοιμάτων και υδάτων την προστασία της βιοποικιλότητας, δράσεις κοινωνικής ένταξης  προγράμματα κλπ που απευθύνονται στους δήμους.
Το ΠΕΠ Ηπείρου έβγαλε πρόσκληση με τίτλο Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και απευθύνεται σε Δήμους,  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και ΔΕΥΑ Δήμων μέχρι τις 28/2/2019
Το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων έβγαλε πρόσκληση για την εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής στην
Η Πρόσκληση αφορά στις παρακάτω Δράσεις: • Παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ • Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων • Δράσεις για τον προσδιορισμό ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος από Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. • Σύνταξη / Επικαιροποίηση /Υλοποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan), • Δράσεις για τις σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση • Ειδικές δράσεις ελέγχου εκπομπής ρύπων και απολήψεων στα υδατικά συστήματα που εμφανίζουν έντονες πιέσεις συμπεριλαμβανομένης και της εισχώρησης θαλασσίου νερού • Υλοποίηση οριζόντιων δράσεων που απαιτούνται από την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και γενικότερα την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων • Δράσεις για την εφαρμογή της αρχής ανάκτησης κόστους, κατάλληλα για τους σκοπούς του άρθρου 9 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Περίοδος υποβολής:  10/8/2018 – 30/11/2018 και απευθύνεται  και στους Δήμους (Π.Ι.Ν.), τις  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) (Π.Ι.Ν.)

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έβγαλε επίσης πρόσκληση για Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους
Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αφορούν: -εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση βιοτόπων, γεωτόπων κλπ οικοτόπων, αποτύπωση παραμέτρων βιοποικιλότητας με «έξυπνα συστήματα» -καταγραφή, χαρακτηρισμό, αξιολόγηση και διατήρηση φυσικών, δασικών και ζωικών γενετικών πόρων της ΠΙΝ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητας (π.χ. Τράπεζα γενετικού υλικού, βοτανικός κήπος κλπ) – εκπόνηση & υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης και προστασίας για επιμέρους οικοσυστήματα (υγροτόπους, γεώτοποι, δασικά οικοσυστήματα, παράκτια, θαλάσσια και υποθαλάσσια, καθώς και αγροτικά οικοσυστήματα), επιλεγμένα είδη (π.χ. θαλάσσια χελώνα), συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος .-δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας & ενίσχυσης του συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές και αντιμετώπισης μη συμβατών δραστηριοτήτων -δράσεις για την υποστήριξη της οργάνωσης & λειτουργίας του σχήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Π.Ι.Ν. (που δεν καλύπτονται από φορέα διαχείρισης) -δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους (οικότοποι NATURA, περιοχές ελαιώνα, γεωλογικές ιδιαιτερότητες κλπ) στην κατεύθυνση της δημιουργίας οικοτουριστικών διαδρομών (με διευκόλυνση πρόσβασης, προβολή, παρατήρηση και σήμανση), -Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης-αστυνόμευσης -Λοιπές δράσεις που εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
Περίοδος υποβολής:  10/8/2018 – 15/10/2018
Απευθύνεται σε φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική αρμοδιότητα) (αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης & Προστασίας Οικοσυστημάτων Π.Ι.Ν.)  και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Ι.Ν. & Δήμοι)

Πάλι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έβγαλε πρόσκληση για Δράσεις για την Επαγγελματική & κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η δράση αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, σε νέους άνεργους (15-29 ετών) και σε μακροχρόνια άνεργους (29-55 ετών) επαπειλούμενους από φτώχεια και περιλαμβάνει: -Ενέργειες «Πληροφόρησης-Συμβουλευτικής-Υποστήριξης» : με τις ενέργειες αυτές οι ωφελούμενοι/ες θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων της δράσης. -Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης: περιλαμβάνουν στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης-(θεωρητικής –πρακτικής άσκησης) δεξιοτήτων σε ειδικότητες/ τομείς που μπορούν να αξιοποιηθούν για την απασχόληση και την προώθηση των ωφελουμένων σε τομείς συμβατούς με την Διάγνωση των Αναγκών Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ, την ΠΕΣΚΕ κλπ. Ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης των ΟΧΕ είναι δυνατόν η Δράση να υλοποιηθεί και εντός του πλαισίου εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Π.Ι.Ν.
Απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αρμοδιότητα στους τομείς Δια Βίου Μάθησης που διαθέτουν έδρα στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων · Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμοι και οι Φορείς τους με βάση αρμοδιότητα)
Περίοδος υποβολής από 10/8/2018 έως 15/10/2018
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προδημοσιεύτηκε πρόσκληση για την Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) εντός των περιοχών ΟΧΕ
Η δράση θα περιλαμβάνει έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)
Η πρόσκληση αφορά σε έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ), στην περιοχή παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών της Δυικής Μακεδονίας για την προστασία των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας.
Θα απευθύνεται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας