Με ΤΠΕ ενισχύει τις σχολικές ομάδες η Περιφέρεια Αττικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλείται από την Περιφέρεια Αττικής να υποβάλει προτάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 για τη δράση με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», η οποία έχει συνολικό προϋπολογισμό 7.020.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 («Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης»), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ο οποίος πλέον, μετά και τη συγκεκριμένη πρόσκληση, εμφανίζει ενεργοποίηση 100% σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Στόχος η διεύρυνση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας
Μέσω της δράσης αυτής, θα ενισχυθεί και θα αναβαθμιστεί η υλικοτεχνική δομή δημόσιων Γενικών και Επαγγελματικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον 2.500 σπουδαστές θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε σύγχρονες τεχνολογίες.
Στόχος της πρόσκλησης είναι να διευρυνθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα σχολεία, συνθήκη που είναι πλέον αναγκαία στη σημερινή εποχή όπου η εξέλιξη της τεχνολογίας κινείται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Παράλληλα, θα φέρει πιο κοντά την επίτευξη του στόχου για ένα σχολείο που θα είναι καινοτόμο και ελκυστικό για τους μαθητές, ενώ παράλληλα θα προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.
Η ενίσχυση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα σχολεία, εκτός του ότι βοηθά στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης που αποτελεί βασική κατευθυντήρια οδηγία της ΕΕ στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της διδακτικής διαδικασίας, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης αλλά και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες και για την επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών.