11 εκατ. ευρώ για την νεανική απασχόληση μέσω EURES

Δράσεις για την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και κινητικότητας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Your first EURES job.Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Καινοτομία» (EaSI) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,2 εκατ. ευρώ.Ειδικότερα, οι δράσεις στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών απασχόλησης και περιλαμβάνουν καινοτόμες μεθόδους εργασίας για την προώθηση της τοποθέτησης και της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας.Για να είναι επιλέξιμες, οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε οργανισμών που θα είναι εγκατεστημένοι σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI-EURES. Επιπλέον, τουλάχιστον τρεις από αυτές τις οργανώσεις πρέπει να είναι οργανισμοί-μέλη του EURES.Tο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Καινοτομία» (EaSI), διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 98% χρηματοδότηση.Η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην:Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας,
Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.
Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 06/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα της EUROACTIVE. https://www.regiocoop.eu/easi-eures/Για λεπτομέρειες δείτε εδώ
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=539&furtherCalls=yes