Επιχορήγηση για τα Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 
Το Υπουργείο Οικονομίας καλεί να υποβληθούν οι αιτήσεις Κ.ΑΛ.Ο. για τα Κέντρα Στήριξης τα οποία θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αλλά και ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών και υποψήφιων επιχειρηματιών. Ακόμη, θα υποστηρίξουν  δομές για τη δημιουργία ανάπτυξης και άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 
Στα Κέντρα Στήριξης θα παρέχονται:
•υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και
•υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών).
Η περίοδος υποβολής θα πραγματοποιηθεί από τις 8/8/2018 έως τις 14/9/2018 (ώρα 13:00). Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΟ». Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.
 
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι για την ολοκληρωμένη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ στο Βήμα 9: Συνημμένα Αρχεία θα πρέπει να επισυναφθούν σε μορφή pdf τόσο το Παράρτημα Ι.2- Συμπληρωματικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης συμπληρωμένο όσο και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης.
 
Μέσω της πράξης δύναται να καλυφθούν δαπάνες για λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες μισθοδοσίας/αμοιβές μελών συνεταιρισμών εργαζομένων, δαπάνες προβολής – δημοσιότητας και δικτύωσης, δαπάνες για αγορά εξοπλισμού/λογισμικού, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας και δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών των Κέντρων Στήριξης. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 127.000 ευρώ ανά Δικαιούχο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα € 11.303.000