Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλης της χώρας

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για τους υγειονομικούς ελέγχους καλεί τις υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών να προβούν σε ελέγχους σε σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών. Καθώς επίσης και σε ιδιωτικά και δημόσια, στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 
Σχετ. : α) Ο ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ. Α’/23-12-2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/27-8-2013 (ΦΕΚ 2135/τ.Β’/29-8-2013 με ΑΔΑ:ΒΛ94Θ-83Λ «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
γ) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ.96605 από 17/10/2013 (ΦΕΚ 2800/τ.Β’/4-11-2013) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/27-8-2013 (ΦΕΚ 2135/τ.Β’/29-8-2013 με
ΑΔΑ:ΒΛ94Θ-83Λ «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός
των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
δ) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) με ΑΔΑ: ΩΡΦ1465ΦΥΟ-Π7Ε«Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις».
ε) Η ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. οικ.16228/2017 (ΦΕΚ 1723/τ.Β’/18-5-2017)
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων».
στ) Η Απόφαση με αριθμ. Υ1α/Γ.Π./οικ.76785/2017 (ΦΕΚ 3758/τ. Β’/25-10-2017)
«Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς»
ζ) Η Aπόφαση με αριθ.Δ1α/Γ.Π./οικ.43289/2018 (ΦΕΚ 2179/τ. Β’/12-6-2018)
«Τροποποίηση των άρθ.3 & 4 της Υ1α/Γ.Π./οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10- 2017) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
η) Η με αριθμ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π./οίκ. 15903 /17-2-2014 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ:ΒΙΕ4Θ-ΔΙΜ «Κανόνες υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών»
θ) Η με αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οίκ.46650/23-06-2016 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ:7Μ81465ΦΥΟ-384 «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»
 
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς–παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική νομοθεσία.
Σκοπός των υγειονομικών ελέγχων είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και των βρεφικών, βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.
Έμφαση πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις (β) & (γ) σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.
Yγειονομικοί έλεγχοι, κρίνεται σκόπιμο, να διεξάγονται επίσης και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.
 
Για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αναφορικά με τον ιατρικό έλεγχο του προσωπικού τους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, επισημαίνουμε την εφαρμογή των ανωτέρω (στ και ζ) σχετικών Αποφάσεων.
Όσον αφορά τα προγράμματα διανομής τροφίμων – γευμάτων στα σχολεία, τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων αρμόδιων Υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας. Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τους προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων με τα πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση επιχείρησης), ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.
 
Τονίζεται ότι, περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού.
 
Απαραίτητη κρίνεται επίσης η διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία και γενικότερα στα λεωφορεία – μεταφορικά μέσα τα οποία μεταφέρουν μαθητές (σχετ.θ).
 
Επίσης εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στις σχολικές εγκαταστάσεις (σχετ. α).
 
Παρακαλούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων και ειδικότερα των σχολικών κυλικείων, καντινών και των χώρων εστίασης (συνημμένος πίνακας), να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά ανά σχολικό έτος.