Νομοθετικές ρυθμίσεις ζητά η Περιφέρεια Αττικής για οχλούσες δραστηριότητες

Τροποποίηση – συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από οχλούσες δραστηριότητες που λειτουργούν σε αστικές περιοχές και δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ζητά η Περιφέρεια Αττικής. Τη δέσμη των νομοθετικών– κανονιστικών ρυθμίσεων που επεξεργάστηκε η Διεύθυνση  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, απέστειλε ήδη ο Αντιπεριφερειάρχης βόρειας Αθήνας, Γιώργος Καραμέρος, στους αναπληρωτές Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο,  και Οικονομίας & Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα.
Αφορμή αποτέλεσε η περίπτωση μονάδας επεξεργασίας καφέ στην Λυκόβρυση, όπου μετά από καταγγελίες κατοίκων η Περιφέρεια Αττικής, εξαντλώντας τις αρμοδιότητές της,ανέθεσε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Χημείας) τη διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων ώστε να προσδιοριστούν ποιοτικά και ποσοτικά οι αέριοι ρύποι και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα ή μη αυτών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, αυξημένη ποσότητα από διάφορες οξυγονούχες ενώσεις, κυρίως καρβονυλικές και οξέα και ιδιαίτερα Βενζαλδεϋδη, η οποία αν και δεν αποτελεί τοξική ένωση έχει μία χαρακτηριστική οσμή και δύναται να προκαλέσει ερεθισμό του λαιμού εισπνεόμενη σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η δε αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με την πρόταση του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μπορούσε να είναι, εκτός από την ανύψωση της εξόδου των απαερίων, η χρήση θερμικών (μετάκαυση) ή καταλυτικών μετατροπέων για την καταστροφή τους, μέτρο πουάλλωστε συστήνει και η κατασκευάστρια εταιρία μηχανών επεξεργασίας καφέ για μονάδα που βρίσκεται σε αστική περιοχή.
Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε η Περιφέρεια Αττικής,ως αδειοδοτούσα αρχή, να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδωνσε αστικές περιοχές και οι οποίες δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις), προτείνεται,τα συναρμόδια υπουργεία να αναλάβουν τις εξής νομοθετικές- κανονιστικές πρωτοβουλίες:
•    Νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει στην αδειοδοτούσα αρχή να επιβάλει πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στις αδειοδοτούμενες δραστηριότητες που δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
•    Νομοθετική ρύθμιση για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντός Περιφέρειας Αττικής.
•    Επανεξέταση της απαλλαγής από Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα επαγγελματικά εργαστήρια, δεδομένου ότι τα όριά τους είναι πλέον αρκετά μεγάλα (37 kW κινητήρια ισχύς, 70 kW θερμική ισχύς) και
•    Επανεξέταση της χωροθέτησης μονάδων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σε αστικές περιοχές με θέσπιση αυστηρότερων όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει κατά το παρελθόν διενεργήσει επιτόπιες αυτοψίες στην εν λόγω επιχείρηση, έχει προβεί σε συστάσεις και έχει επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο βάσει των ελέγχων και των προβλεπόμενων κυρώσεων που ορίζουν οι υφιστάμενοι νόμοι.