Γνωμοδοτικές έγιναν οι τριμελείς για την υποχρεωτική εκπαίδευση

 
Με έγγραφο του προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, ο Υπουργός Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαυρόγλου, ζητάει να εισηγηθούν για τους δήμους που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσς, ενώ μπορούν να το κάνουν, αφού απλά λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις των τριμερών Επιτροπών.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.4521/2018 (Α’38 ) προβλέπεται η εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία και των νηπίων που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018- 2019, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να εισηγηθούν, μέσω του συνημμένου πίνακα, τους δήμους αρμοδιότητάς τους που δεν έχουν ενταχθεί στην με αρ. πρωτ. 66981/Δ1/27-04- 2018 (Β΄1586) ΚΥΑ , στα όρια των οποίων μπορεί να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2019-2020, αφού λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις της τριμερούς Επιτροπής, όπως ορίζεται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α’38).
 
Στη συνέχεια θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης ΠΕ του ΥΠΠΕΘ – Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων ([email protected]) το αργότερο μέχρι 28-11-2018.
 
Επισημαίνεται ότι για τα συλλογικά όργανα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( ν. 2690/1999, Α’45), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.