Συστήθηκε Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ypes

Με την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 58567/22.10.2018 (ΦΕΚ 4801/26.10.2018 τεύχος Β’) συστήνεται Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής
Συνιστούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο το διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης, και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Επιτροπής
Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής ως εξής:
1. Κωνσταντίνο-Νικόλαο Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τη Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τη Μαρία Μωυσίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από τον Νικόλαο Χατζηεργάτη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Μαρία Μωϋσίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τον Θωμά Δουληγέρη, προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ιδίας Διεύθυνσης.
5. Ρεγγίνα Βασιλάτου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από την Σταματίνα Ντιντιούμη, προϊσταμένη του Τμήματος Νομικών Προσώπων της ιδίας Διεύθυνσης.
6. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από την Άννα Παπαδάτου προϊσταμένη του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της ιδίας Διεύθυνσης.
7. Νικόλαο Χατζηεργάτη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από τον Κωνσταντίνο Ζαφειρίου, προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού της ιδίας Διεύθυνσης.
8. Μαρία Νίκου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από τον Φώτη Κουτσιανά, προϊστάμενο του Τμήματος Επιχορηγήσεων της ιδίας Διεύθυνσης.
9. Ιωάννη Μουράτογλου, Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε.Δ.Ε και Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσσας ως εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., αναπληρούμενο από τον Μιλτιάδη Καρπέτα, Δήμαρχο Μεταμόρφωσης.
10. Μιχαήλ Αγγελόπουλο, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχο Σάμου ως εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., αναπληρούμενο από τον Ιωάννη Τσιάμη, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημοτικό Σύμβουλο Ορχομενού.
11. Κωνσταντίνο Αγοραστό, Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ως εκπρόσωπο της ΕΝ.Π.Ε. αναπληρούμενο από τον Χρήστο Μιχαλάκη, μέλος της Ε.Ε. της ΕΝ.Π.Ε και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων.
12. Θεόδωρο Γαλιατσάτο, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ως εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αναπληρούμενο από τον Νικόλαο Στουπή, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας.
Στην περίπτωση που ένα ex officio τακτικό μέλος αναπληρώνει άλλο ex officio τακτικό μέλος, στη θέση του πρώτου θα μετέχει υποχρεωτικά ο αναπληρωτής του.
Στην Επιτροπή συμμετέχει, ανάλογα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, και εκπρόσωπος του καθ’ύλην αρμόδιου Υπουργού.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δέσποινα Νάσαινα, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α’ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπλη- ρούμενη από τον Αλέξανδρο Τζουμαϊλή, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β’ της ιδίας Διεύ- θυνσης.

Άρθρο 3
Έργο της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή διατυπώνει γνώμη για κάθε σχέδιο νόμου που αποστέλλεται σε αυτή και το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή με τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης.
Επίσης, διατυπώνει γνώμη για κάθε τροπολογία, η οποία αποστέλλεται σε αυτή και περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις, καθώς και για κάθε κανονιστική πράξη αντίστοιχου περιεχομένου που προωθεί η διοίκηση, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον αρμόδιο Υπουργό.
2. Ο αρμόδιος για την νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργός αποστέλλει εγκαίρως το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ή την τροπολογία ή το σχέδιο της κανονιστικής πράξης στον Πρόεδρο της Επιτροπής, επισημαίνοντας τις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται, και επισυνάπτοντας εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του επισπεύδοντος Υπουργείου αναφορικά με τους πόρους που μεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση, όπου απαιτείται. Στο οικείο διαβιβαστικό θα πρέπει να τάσσεται η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του σχετικού φακέλου. Η παρέλευση άπρακτης της ταχθείσας προθεσμίας για διατύπωση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 γνώμης δεν παρακωλύει την άσκηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων ή την έκδοση της κανονιστικής πράξης.
Η Επιτροπή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να ζητήσει την παράταση της ταχθείσας προθεσμίας, μέχρι τρεις (3) ακόμα μέρες.
3. Κατά τη διατύπωση της γνώμης η Επιτροπή:
α) Εξετάζει το περιεχόμενο των υπό επεξεργασία ρυθμίσεων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αρχές και τα κριτήρια που περιγράφονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 211 του ν. 4555/2018.
β) Εξετάζει ειδικότερα ζητήματα επικαλύψεων και συγκρούσεων των διατάξεων των υπό επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων με διατάξεις του ισχύοντος Δικαίου.
γ) Εξετάζει αν για την απονομή αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης λήφθηκε υπόψη η κατά το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, κατηγοριοποίηση των δήμων.
δ) Εξετάζει εάν η μεταφορά πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων από την αυτοδιοίκηση εκπληρώνει την επιταγή του άρθρου 102 παράγραφος 5 του Συντάγματος, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
ε) Εξετάζει εάν το προσωπικό της αυτοδιοίκησης επαρκεί για την άσκηση της αρμοδιότητας που μεταφέρεται ή τροποποιείται, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
στ) Προτείνει τυχόν αναγκαίες αναδιατυπώσεις στις προτεινόμενες ρυθμίσεις και μπορεί να προτείνει δικό της σχέδιο προτεινόμενης διάταξης που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και την αποτελεσματική άσκηση της αρμοδιότητας.
4. Η Επιτροπή δύναται και αυτεπαγγέλτως να διατυπώνει γνώμη, σύμφωνα με την παρ. 3, σε περιπτώσεις όπου σχέδια νόμων, τροπολογίες ή κανονιστικές αποφάσεις της Διοίκησης δεν έχουν τεθεί υπόψη της, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 212 του ν. 4555/2018. Η προθεσμία έκδοσης του πρακτικού ορίζεται, στην περίπτωση αυτή, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
 
Άρθρο 4
Σύγκληση
1. Ο πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή και οργανώνει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της. Η αναπληρώτρια του Προέδρου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δύναται να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β’ 539) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ως άνω προθεσμία είναι δυνατό να συντμηθεί μόνο λόγω κατεπείγοντος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στην σχετική πρόσκληση να μνημονεύονται οι λόγοι που καθιστούν τη σύντμηση της προθεσμίας αναγκαία.
4. Μέλος που αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρίαση, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
5. Ο Πρόεδρος δύναται πριν την έναρξη της συνεδρίασης να ζητήσει τη γνώμη των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για θέματα που αφορούν τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς η ενέργεια αυτή να παρατείνει την προθεσμία της επιτροπής για την έκδοση της πράξης της. Η γνώμη τους καταγράφεται στο οικείο πρακτικό.
 
Άρθρο 5
Συνεδρίαση
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν στη σύνθεσή της μετέχει το ήμισυ πλέον των μελών του (απαρτία). Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Επιτροπή καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχει στη σύνθεση το ένα τρίτο (1/3) των μελών του.
2. Η Επιτροπή δύναται να εξετάσει κατεπείγοντα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει εκπρόσωπος του καθ’ύλην αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, και γνωστοποιείται στον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά την διαβίβαση του σχετικού προς διατύπωση γνώμης σχεδίου νόμου ή τροπολογίας ή κανονιστικής πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3.
4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να παρίστανται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και άλλα πρόσωπα, τα οποία, λόγω αρμοδιότητας, εμπειρίας ή εξειδίκευσης, μπορούν να συνδράμουν στο έργο αυτής.
5. Μέλη της Επιτροπής που διατυπώνουν τη γνώμη τους κατά την ηλεκτρονική διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 6, πριν τη συνεδρίασή της, θεωρούνται παρόντα κατά τη συνεδρίαση.
6. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν δύναται να διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3, εάν από το σχετικό πρακτικό δεν προκύπτει η παρουσία κατά τη σχετική συνεδρίαση ή πάντως η έγκαιρη και προσήκουσα πρόσκληση των μελών αυτής που εκπροσωπούν την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ.
 
Άρθρο 6
Πρακτικά Συνεδριάσεων
1. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό με αύξοντα αριθμό, στο οποίο μνημονεύονται η ημερομηνία, ο τόπος συνεδρίασης, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών που συμμετείχαν στην επεξεργασία των σχεδίων ρυθμίσεων, ο τίτλος του σχεδίου ρύθμισης, το επισπεύδον Υπουργείο, οι επιμέρους γνώμες που διατυπώθηκαν κατά τις διατάξεις των παρ. 5 των άρθρων 4 και 5 αντίστοιχα, καθώς και η γνώμη της Επιτροπής επί των σχεδίων ρυθμίσεων. Κάθε έτος η αρίθμηση των πρακτικών αρχίζει από την αρχή.
2. Τα μέλη δύνανται να διατυπώσουν τη γνώμη, τα σχόλια και τις προτάσεις τους επί των προωθούμενων διατάξεων και με ηλεκτρονικά μέσα. Για το σκοπό αυτό, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής καταχωρείται στο πρακτικό αυτής η συναίνεση των μελών της στη διαδικασία διατύπωσης της γνώμης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποφασίζουν για κάθε σχετικό θέμα που αφορά την ηλεκτρονική αυτή διαδικασία.
3. Το πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο επισπεύδον για τη νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργείο, συνοδευόμενο από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής επί του υπό γνωμοδότηση κειμένου, καθώς και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το πρακτικό δε αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής:
α) τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, στο οποίο καταχωρεί αυθημερόν κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην επιτροπή, κατ’αύξοντα αριθμό, με μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται,
β) φροντίζει για την έγκαιρη πρόσκληση και ενημέρωση των μελών της για τα προς γνωμοδότηση ρυθμιστικά κείμενα,
γ) παρίσταται στις συνεδριάσεις και τηρεί πρακτικά,
δ) επιμελείται των επίσημων πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα,
ε) τηρεί την αλληλογραφία της Επιτροπής και των πράξεων του Προέδρου που υπογράφονται από αυτόν,
στ) τηρεί πλήρες αρχείο των πρακτικών και άλλων πράξεων της Επιτροπής.
5. Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει ετήσια αναλυτική έκθεση για τη δράση της Επιτροπής κατά το προηγούμενο έτος καθώς και τις διαπιστώσεις του αναφορικά με το αν λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για κάθε ζήτημα του άρθρου 1, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εσωτερικών.
 
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις – Έναρξη Ισχύος
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’45).
2. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.