1 εκ ευρώ για την προστασία των καταναλωτών μέσω των δήμων

Σημαντική πρόσκληση ύψους 1.000.000 ευρώ απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  Καταναλωτές 2020 με τίτλο «Access to alternative dispute resolution mechanisms for consumers” μεταξύ άλλων και στους δήμους με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 2013/11 / ΕΕ9, μέσω μέτρων για τους ευάλωτους καταναλωτές, αναπτύσσοντας τη δικτύωση εθνικών φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, προωθώντας δραστηριότητες παρακολούθησης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών επίλυσης διαφορών.
Η χρηματοδότηση αυτή είναι πολύ σημαντική σε μια εποχή όπου η αγορά γίνεται όλο και περισσότερο απρόσωπη, μεγάλες εταιρείες δημιουργούν συνθήκες καρτελ, οι καταναλωτές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε μια δικαστική διαμάχη και οι δήμοι αναπτύσσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους δημότες με σκοπό την προστασία τους.
Παράλληλα αναπτύσσεται μέσω των δήμων και ο θεσμός του διαμεσολαβητή.

Η πρόσκληση έχει καταληκτική ημερομηνία την 4η Δεκεμβρίου 2018 και χρηματοδοτεί το 50% της δράσης.

Λεπτομέρειες της πρόσκλησης μπορείτε να βρείτε εδώ
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/topics/cons-adr-2018.html