Πρόσκληση για Ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας

Σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ11/οικ.58769/2522/12.11.2018 (ΦΕΚ 5132/16.11.2018 τεύχος Β’), η ΕΕΤΑΑ με την υπ’ αριθ. 10459/22.11.2018, καλεί τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα που ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, να υποβάλουν έως 31 Δεκεμβρίου 2018, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως 2 νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
 
Συγκεκριμένα η ΕΕΤΑΑ καλεί τους Δήμους οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
Τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων που ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
Να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου ή του Νομικού προσώπου του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
H υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου / νέων σταθμού / σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος.
Η συνολική χρηματοδότηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών 1 και 2 δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για:
– ένα τμήμα δυναμικότητας έως 12 βρεφών, ή
– ένα τμήμα δυναμικότητας έως 25 νηπίων
Ειδικότερα για τους δήμους του πίνακα 1 και τα νομικά πρόσωπα αυτών όπου διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα, η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό των 75.000,00 ευρώ για τη δημιουργία δύο από τα ως άνω τμήματα. Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 75.000,00 ευρώ