To Ψήφισμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο μιας Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
Για το λόγο αυτό ως Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ αποφασίζουμε :
1ο. Υιοθετούμε την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με στόχο την Ανάπτυξη της Χώρας και τη Βελτίωση των Υπηρεσιών στους Πολίτες».
2ο. Για τα επίκαιρα και τα άμεσης προτεραιότητας ζητήματα αποφασίζουμε τα ακόλουθα.

 1. H ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
  Προτείνουμε την αναθεώρηση των άρθρων 101 και 102 και συμπληρω-ματικά των άρθρων 43, 56, 76, 78 και 98 του Συντάγματος με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις :
  1. Συνταγματική αποτύπωση του νέου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ενός ριζικά αναμορφωμένου διοικητικού συστήματος (Επιτελική Κεντρική Διοίκηση – Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση να συναποτελούν μία «λειτουργική ενότητα» – Ανάθεση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ – Προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της εγγύτητας και της επικουρικότητας – Διακριτός θεσμός Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης).
  2. Συνταγματική καθιέρωση «Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης» (ως επίσημου κοινού θεσμικού εκπροσώπου της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στην εκτελεστική εξουσία και την κεντρική διοίκηση).
  3. Ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο για τους φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ Επιτακτικότερη η διάταξη που επιβάλει τη μεταφορά πόρων παράλληλα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Να παρασχεθεί στον νομοθέτη η δυνατότητα να αναθέσει τον καθορισμό και την είσπραξη συγκεκριμένων φόρων από τους ίδιους τους ΟΤΑ, χωρίς επιβάρυνση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και με δημιουργία μηχανισμού αναδιανομής για άρση των ανισοτήτων.  
  4. Συνταγματική θωράκιση τη προβλεπόμενης οικονομικής αυτοτέλειας της ΤΑ, με δέσμευση που θα αποκλείει αποφασιστικά την ανάμειξη του κανονιστικού νομοθέτη και των Υπουργείων στην απόδοση και την κατανομή των πόρων, είτε αυτοί είναι οι σημερινοί ΚΑΠ είτε αφορούν την είσπραξη και απόδοση άλλου ενιαίου φόρου, όπως για παράδειγμα ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.
  5.  Ειδική συνταγματική ρύθμιση για την άσκηση εποπτείας στους ΟΤΑ και τη διεύρυνση της διαφάνειας (Ρητή συνταγματική διατύπωση ότι «η εποπτεία που ασκεί το Κράτος περιορίζεται αποκλειστικά σε τυπικό έλεγχο νομιμότητας» – Κατοχύρωση ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει τον έλεγχο νομιμότητας – Ενίσχυση της διαφάνειας με θεσμούς δημοσιότητας σε τοπικό επίπεδο με τη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών).
  6. Συνταγματική κατοχύρωση υποχρεωτικής διαβούλευσης και νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή στο νομοθετικό έργο των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ώστε για κάθε νομοσχέδιο που αφορά ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προηγείται υποχρεωτικώς διαδικασία διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της και οι θεσμικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν οι ίδιοι νομοθετικές πρωτοβουλίες).
  7. Συνταγματικές τροποποιήσεις ως προς το εκλογικό σύστημα και τα πολιτικά δικαιώματα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ειδική συνταγματική διάταξη, που να προβλέπει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αν δεν επιτυγχάνονται αυξημένες πλειοψηφίες), θα ισχύουν από τις μεθεπόμενες εκλογές – Ακώλυτη συμμετοχή όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις βουλευτικές εκλογές).
 2. O ΝΟΜΟΣ 4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)
  Ο Νόμος 4555/2018 («Κλεισθένης») δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στα δύο χρόνια που διήρκεσε ο διάλογος :
  •    Δεν βελτιώνει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  •    Περιορίζεται μόνο στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, καθώς και στην αναιτιολόγητη συρρίκνωση της θητείας τους από τα πέντε, στα τέσσερα χρόνια.
  •    Δεν διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα, ούτε διασφαλίζει στις Δημοτικές Αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκαν. Ενισχύει τη συναλλαγή και την αδιαφάνεια .
  •    Επιχειρεί να επαναφέρει από το «παράθυρο» τις Κοινότητες, με το εκλογικό σύστημα, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την κατανομή της ΣΑΤΑ, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικά οπισθοδρόμηση.
  •    Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, όπως αυτά έχουν εκφραστεί, σχεδόν ομόφωνα, σε συνέδρια των αυτοδιοικητικών συλλογικών οργάνων.
  •    Ενισχύει ακόμη περισσότερο το συγκεντρωτικό κράτος και καθιστά τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών «δικαστή–εισαγγελέα» σε βάρος των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών.
  •    Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού, με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος.
  •    Δεν υιοθετεί χρήσιμες σύγχρονες αλλαγές που συντελούνται στην Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο επαναφέρει την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Μάιος 2018)», την οποία έγκαιρα υπέβαλε η ΚΕΔΕ στην Κυβέρνηση και τα Πολιτικά κόμματα.
 3. TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από οποιονδήποτε άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
  Οι ΟΤΑ δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλες μειώσεις και απαιτούν :
  ➢    Την εφαρμογή του Συντάγματος και του Ν.3852/2010 για την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας και την αποκατάσταση της νομιμότητας στην απόδοση των ΚΑΠ.
  ➢    Τη σταδιακή απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.  
  ➢    Τη γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ.
  ➢    Τον «επαναπατρισμό» όλων των πόρων των ΟΤΑ.
  Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ προτείνει μεταρρυθμίσεις στρατηγικού χαρακτήρα στα οικονομικά της Τ.Α., που σε συνδυασμό με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της χώρας, στη νέα δεκαετία.
  Δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στους Δήμους.
  Για να ενισχυθεί η οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη η φορολογική αποκέντρωση με μεταφορά δυναμικών φορολογικών εσόδων, κατοχύρωση σαφούς φορολογικής ελευθερίας αλλά και αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ. Παράλληλα απαιτείται η δημιουργία ενός εξισορροπητικού αναδιανεμητικού μηχανισμού που θα αμβλύνει τις δημοσιονομικές ανισότητες των Δήμων της χώρας.
 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής έχει αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει και υλοποιεί σειρά κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων με κύριους αποδέκτες των πολύτιμων αυτών υπηρεσιών, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.
  Για να πετύχει η χώρα μας την αποτελεσματικότητα που έχουν οι κοινωνικές δαπάνες στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, απαιτούμε το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, με τους αναλογούντες πόρους και το αντίστοιχο προσωπικό, να περάσει στους Δήμους.
  Προκειμένου οι Δήμοι να αναλάβουν τη διοίκηση του Τοπικού Κοινωνικού Κράτους, εκτός από τη μεταφορά των συγκροτημένων δομών και των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να διασφαλισθεί η διατηρησιμότητα όλων των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους :
  –  με την κατασκευή των νέων τοπικών κοινωνικών υποδομών (Παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ–ΜΕΑ, ΚΗΦΗ κλπ),
  –  με την εφαρμογή όλων των Κοινωνικών Προγραμμάτων από τον αντίστοιχο Δήμο ή με διαδημοτική συνεργασία ή/και με άλλους τοπικούς κοινωνικούς φορείς υπό την αιγίδα του Δήμου,
  –  με τη διασφάλιση της συγχρηματοδότησης των δημοτικών κοινωνικών δομών και προγραμμάτων και της απασχόλησης του προσωπικού τους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοτικών κοινωνικών δομών.
  Σχετικά με τα θέματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προαγωγής της Υγείας προτείνουμε :
  •    Ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας με τη δημιουργία μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο.
  •    Θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με την πιστοποίησή τους ως Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
  •    Συμβασιοποίηση των Δημοτικών Ιατρείων ως Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το ασφαλιστικό σύστημα.
  •    Διασφάλιση της λειτουργίας των 76 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με διατήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
  Για τα Άτομα με Αναπηρία απαιτούνται:
  ➢    Κεντρικός σχεδιασμός από την Κυβέρνηση προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
  ➢    Δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.
  ➢    Δημιουργία στεγών αυτόνομης διαβίωσης.
  ➢    Δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για τη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης  των ΑΜΕΑ.
  Όσον αφορά την Προώθηση της Απασχόλησης, απαιτούμε θεσμικό και προγραμματικό πλαίσιο διασφάλισης του ρόλου των Δήμων στην εξειδίκευση και εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και ειδικότερα:
  •    Λειτουργία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης σε κάθε Δήμο, ο οποίος μπορεί και επιθυμεί να τις αναπτύξει.
  •    Μεταφορά στους Δήμους των Γραφείων του ΟΑΕΔ που είναι χωροθετημένα σε τοπικό επίπεδο.
  •    Απονομή ρόλου Συντονιστού Εταίρου στους Δήμους, σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών απασχόλησης σε κάθε τόπο (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση κλπ).
  •    Στους δικαιούχους των Προγραμμάτων Απασχόλησης του ΟΑΕΔ να εντάσσονται όχι μόνο τα ΝΠΙΔ που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα αλλά και οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών.
  Σχετικά με την Κοινωφελή Εργασία ζητούμε την επίσπευση των διαδικασιών έναρξης των σχετικών προγραμμάτων.
  Όσον αφορά την Κοινωνική Οικονομία προτείνουμε:
  –  τη δημιουργία «εργαλειοθήκης» για την καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και πρόβλεψη mentoring και training για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις,
  –  την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων : Δημόσιες Συμβάσεις με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, συμμετοχή των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας,
  – την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε να αρχίζει να πλησιάζει  τα επίπεδα στα οποία κινείται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

5. ΤO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η δραματική μείωση της ΣΑΤΑ δεν επιτρέπει ούτε καν τη στοιχειώδη συντήρηση και επισκευή των υποδομών των Δήμων με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την απαξίωσή τους και να δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι τοπικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις των Δήμων καθίστανται ακόμα δυσχερέστερες λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός  Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος θα αποτελέσει το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε τόπου και να αξιοποιηθούν τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον, λόγω της εγγύτητας με τους πολίτες, τα προβλήματα και τις δυνατότητες της οικονομίας. Δεν διεκδικεί τίποτα επιπλέον. Με το βλέμμα της στο μέλλον, συντονίζει σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης –που είναι ατάκτως ειρημένα δεξιά και αριστερά– με στόχο την κινητοποίηση πόρων, τη συνέργεια και τη συνεργασία που θα αποφέρουν μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της ΠΡΟΤΑΣΗΣ της ΚΕΔΕ.
Στόχος του Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος είναι η υποστήριξη των Δήμων για την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προτείνει η ΚΕΔΕ, η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, η άμβλυνση των τοπικών–χωρικών ανισοτήτων, η περαιτέρω προώθηση της διαφανούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των Δήμων, καθώς και της διαδημοτικής συνεργασίας.
Το Ολοκληρωμένο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από :
1.    το ΕΣΠΑ
2.    το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Υπουργείου Εσωτερικών (Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ)
3.    το Πράσινο Ταμείο
4.    τη νέα γενιά Παρακρατηθέντων
5.    την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού της Τ.Α.
6.    τον επαναπατρισμό του Φόρου Ζύθου.

 1. H ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
  Οι αιρετοί των ΟΤΑ ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της Πολιτείας και δικαιούνται τη συνδρομή των όρων απρόσκοπτης άσκησης του λειτουργήματός τους, ώστε να διευκολύνεται η ελευθερία δράσης και η πρωτοβουλία τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργικό, όσο και σε νομικό και οικονομικό επίπεδο.
  Αρχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ είναι να ισχύουν για όλους τους αιρετούς της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά στα θέματα της καταστατικής θέσης, τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά, τα δικονομικά κλπ. Έως ότου, όμως, η Πολιτεία αποδεχθεί και εφαρμόσει την παραπάνω αρχή, απαιτούμε τα ακόλουθα :
  1.    Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων της καταστατικής θέσης των αιρετών (μισθολογικό καθεστώς, ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, θωράκιση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών για πολιτικούς λόγους, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και χορηγίες).
  2.    Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας με το νόμο 4093/2012 χορηγίας των νέων αιρετών.
  3.    Επανεξέταση του καθεστώτος του νόμου 1608/1950 «περί αυξήσεως των ποινών για αδικήματα κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ». Με το νόμο αυτό προβλέπεται επιβολή υπερβολικά αυστηρών ποινών για αδικήματα που διαπράττονται κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και είναι αναγκαία η επικαιροποίηση των διατάξεών του.
  4.    Επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδικίας, ώστε οι αιρετοί να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα Εφετεία.
  5.    Τροποποίηση του άρθρου 236 του νόμου 3852/2010, ώστε να τίθενται σε αργία οι αιρετοί στην περίπτωση οικονομικών και διαχειριστικών κακουργηματικών διώξεων μετά την Πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση.
  6.    Επανεξέταση των ισχυουσών διατάξεων για τα κωλύματα και ασυμβίβαστα στη βάση της ισοτιμίας για όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου σε συνδυασμό με την αποσαφήνιση της ειδικής άδειας των αιρετών, που θα πρέπει να ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως επαγγέλματος.
  7.    Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 αναφορικά με την περικοπή στο 100% της σύνταξης των συνταξιούχων–αιρετών (δημάρχων, αντιδημάρχων κλπ.), για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.
  8. Νομοθετική ρύθμιση για την παροχή της δυνατότητας πρόσληψης γενικού γραμματέα σε όλους τους Δήμους.
  9. Επαναφορά της διάταξης για τη δυνατότητα πρόσληψης ιδιαίτερου γραμματέα του δημάρχου, που καταργήθηκε με το Νόμο 4093/2012.
  10. Επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση στους Δημάρχους, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, των ετών θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική εξέλιξή τους.
 2. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
  Η ΚΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της χώρας και τα δεκάδες μικρά νησιά στα πελάγη της απαιτεί, εδώ και δεκαετίες, από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, χωρίς όμως να έχει ποτέ εισακουστεί, να υπάρχει πρόβλεψη και ειδικές διατάξεις για όλες τις δημόσιες πολιτικές, όταν αυτές νομοθετούνται στη Βουλή, ώστε να βρίσκουν εφαρμογή και στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.
  Στο μεταξύ και προκειμένου να ενισχυθούν το ταχύτερο δυνατό διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά, προτείνουμε και διεκδικούμε τα εξής:
  •    Διοικητικά και οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, με στόχο την άμεση πρόσληψη προσωπικού σε βασικές ειδικότητες (μηχανικοί, οικονομολόγοι) για τη λειτουργία των βασικών υπηρεσιών τους (τεχνικές – οικονομικές υπηρεσίες).
  •    Πρόβλεψη διατάξεων για την αύξηση των θέσεων των ειδικών και επιστημονικών συνεργατών.
  •    Δυνατότητα πρόσληψης Γενικού Γραμματέα.
  •    Επανεκτίμηση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων αυτών.
  •    Επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ με ενίσχυση του κριτηρίου ορεινότητας ή νησιωτικότητας, μόνο με αύξηση των ΚΑΠ και διατήρηση τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα των επιχορηγήσεων σε όλους τους Δήμους.
  •    Εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
  •    Δημιουργία ειδικού προγράμματος έργων και προμήθειας εξοπλισμών στα πρότυπα του «ΘΗΣΕΑ».
 3. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  8.1. Παράταση της χρονικής ισχύος του προληπτικού ελέγχου
  Ζητούμε τη συνέχιση του προληπτικού ελέγχου των ενταλμάτων των Δήμων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε προσυμβατικό στάδιο, διότι η κατάργησή του από 01.01.2019 θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους Δήμους, δεδομένου ότι οι υπόλογοι θα βρίσκονται σε καθεστώς ανασφάλειας και φόβου για καταλογισμό.
  Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει προτεραιότητα η συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας.
  Παράλληλα βέβαια πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχύτερη και αποτελε-σματικότερη διαδικασία στην έκδοση των αποφάσεων.
  8.2. Παράταση άδειας λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
  Ζητούμε την παράταση της άδειας λειτουργίας των υφιστάμενων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι 31/12/2019, σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ της ΚΕΔΕ.
  8.3. Ο ΦΠΑ στα νησιά
  Ζητούμε την υιοθέτηση μόνιμων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.
  8.4. Αγροτικές αποζημιώσεις
  Ζητούμε άμεσα από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για το τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε με την επαναοριοθέτηση των παραγωγικών περιοχών, τις αποζημιώσεις και τις επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση περιοχές της χώρας, γιατί πλήττονται δραματικά οι παραγωγοί πολλών και μειονοτικών περιοχών και η χώρα θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα.
  8.5. Εκκαθάριση των δαπανών των ΟΤΑ
  Με τη διάταξη του άρθρου 204 του Νόμου 4555/2018 («Κλεισθένης») ο Δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα πληρωμών. Η ιδιότητα αυτή ανατίθεται με την εν λόγω διάταξη στον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών ή στα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν.
  Ζητούμε την κατάργηση της διάταξης αυτής και την επαναφορά των προηγούμενων διατάξεων, δεδομένου ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και η ανωτέρω διάταξη θα δημιουργήσει σύγχυση, καθυστερήσεις και τελικά τεράστια προβλήματα στην οικονομική λειτουργία των Δήμων.
  8.6. Δημόσιες Συμβάσεις
  Οι διαδικασίες ανάθεσης από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται πλέον από το Νόμο 4412/2016. Η ΚΕΔΕ, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου στην Τ.Α., έχει ζητήσει να ληφθεί υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητα των Δήμων (χωρίς φυσικά να δημιουργείται ένα παράλληλο θεσμικό πλαίσιο όπως π.χ. αποτελούσε ο ΕΚΠΟΤΑ).
  8.7. Καταβολή αναδρομικών (Δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων – Επίδομα Αδείας)
  Άμεση αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος καταβολής των αναδρομικών (Δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων – Επίδομα Αδείας) σε όλους τους εργαζομένους των δήμων με νομοθετική ρύθμιση και επιχορήγηση των δήμων με το σύνολο της σχετικής δαπάνης που προκύπτει.

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του 2018 της ΚΕΔΕ καλεί την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις της, που άλλωστε βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και γενικότερα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, και να διατυπώσουν εξειδικευμένες προτάσεις ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος, για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, ώστε να μπορέσει η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας και στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.