Παράταση μέχρι 28/6/2019 στις αποσπάσεις

Οι συμβάσεις των δημοσίων υπαλλήλων που έληγαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 παρατείνονται έως τις 28 Ιουνίου 2019, «εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες» σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσαν στην βουλή οι Υπουργοί Ξενογιαννακοπούλου και Χουλιαράκης.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2018 κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4531/2018 (Α’ 62) για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 κατά τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη δύνανται να παρατείνονται έως και την 28η Ιουνίου 2019 με την ίδια διαδικασία εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Ρητά ορίζει ότι η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται και για τις αποσπάσεις αυτές.