ΕΝαλλακτική ΔΙαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων

Η ΕΝαλλακτικήΔΙαχείρισηΑποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων AE,ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε., (πρώην ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ), ιδρύθηκε το 1998, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Από το 2004 αποτελεί το εγκεκριμένο από το Υ.Π.ΕΝ. Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).
Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα γιατί περιέχουν τοξικές και καρκινογόνες ουσίες όπως βαρέα μέταλλα, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολύ-αρωματικές ενώσεις κ.τ.λ., που προκαλούν σημαντικότατα προβλήματα στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους οδηγεί σε ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, εδαφών και η καύση τους οδηγεί σε εκπομπές διοξινών και φουρανίων. Η συλλογή και αναγέννηση των ΑΛΕ εξαλείφει πρακτικά τις παραπάνω δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σκοπός της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ, είναι ο σχεδιασμός και η άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των Α.Λ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.
Με τον όρο σχεδιασμό εννοείται η οργάνωση και λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς προς ανακύκλωση με την υιοθέτηση των μέτρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με τους νόμους 2939/2001, 3854/2010, 4496/2017 και το ΠΔ 82/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των Α.Λ.Ε.Με το καινοτόμο πρόγραμμα σχεδιασμού η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε στοχεύει:
    Στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
    Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας συμβάλλοντας στην Κυκλική Οικονομία
    Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα κακής διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
    Στην ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.
    Στην ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος.
    Στην παροχή στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, άμεσα διαθέσιμων στους αρμόδιους φορείς.
    Στην αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και την εξάλειψη της παράνομης χρήσης τους.
    Στην χρήση των Βέλτιστων Τεχνολογιών Επεξεργασίας και της 100% αναγέννησης των ΑΛΕ, ώστε η Ελλάδα να είναι πάντα πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα.Οι συνεργασίες και το δίκτυο H ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε στο πλαίσιο της λειτουργίας της έχει αναπτύξει ήδη σημαντικό δίκτυο πανελλαδικά για τη συλλογή και ορθή διαχείριση των ΑΛΕ, συνεργαζόμενη με όλους τους αδειοδοτημένους Συλλέκτες ΑΛΕ και εγκαταστάσεις Αναγέννησης ΑΛΕ, έχοντας καταγράψει στη βάση δεδομένων της περισσότερα από 37.500 Σημεία Παραγωγής Αποβλήτων όπως Πρατήρια, συνεργεία, βιομηχανίες, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Επίσης διαθέτει Κέντρα Συλλογής & Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΛΕ εξυπηρετώντας άμεσα οποιαδήποτε ανάγκη διαχείρισης ΑΛΕ σε όλη την Ελληνική επικράτεια, , επιτυγχάνοντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών συλλογής & προσωρινής αποθήκευσης ΑΛΕ σε Πανελλαδικό επίπεδο. Έχει επίσης αναπτύξει ολοκληρωμένο δίκτυο συλλογής ΑΛΕ από την Νησιωτική Ελλάδα που είναι ο πιο δύσκολα διαχειρίσιμος τομέας της χώρας.Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται η λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης  Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ    Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Λ.Ε. στην ΕλλάδαΧωροθέτηση Κέντρων Συλλογής ΕΝΔΙΑΛΕ   Χωροθέτηση Μονάδων Αξιοποίησης Α.Λ.Ε.   Μετά από 13 και πλέον χρόνια λειτουργίας έχει επιτύχει:
    Υπερκάλυψη των στόχων συλλογής και αναγέννησης.
    Απαλλαγή του περιβάλλοντος από συνολικά περισσότερους από 380.000 τόνους επικίνδυνων & τοξικών αποβλήτων, ενώ στο τέλος του 2018 θα έχει ξεπεράσει τους 400.000 τόνους.

Πίνακας 1: Αναλυτικά στοιχεία δηλώσεων υπόχρεων και απόδοσης Συλλογής & Αναγέννησης (2004-2017)

Γράφημα 1: Μέγεθος Αγοράς Λιπαντικών Ελαίων και αποτελέσματα Συλλογής ΑΛΕ ανά έτος (Ελλάδα).