Ευρωπαϊκή Δράση Cult-RInG για Πολιτιστικές Διαδρομές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 
To σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση των πολιτιστικών διαδρομών παρουσιάστηκε στην τρίτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group) και της ομάδας έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “Cult-RΙnG: Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs”  (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.
Στην 3η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου Cult – Ring, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, Ιερών Μητροπόλεων,  Εφορειών Αρχαιοτήτων, Μουσείων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, πολιτιστικών και τουριστικών φορέων που επιθυμούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας της πολιτιστικής διαδρομής.
Κατά τις εργασίες της συνάντησης παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης του έργου Cult-RinG. Προβλήθηκε το βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε ως παραδοτέο με σκοπό την  προώθηση των πολιτιστικών διαδρομών με έμφαση στα «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου», ενώ επικαιροποιήθηκε η διαδικασία συνεργασίας της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης  με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε σχέση με την προετοιμασία της αίτησης πιστοποίησης της Πολιτιστικής Διαδρομής «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου» από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Cult-RInG είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το  πρόγραμμα Interreg Europe.
Το έργο Cult- RIng  αναδεικνύει την αξία των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές και τη συνεισφορά των νέων πολιτιστικών διαδρομών στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχει, ως επικεφαλής του εταιρικού σχήματος, στο οποίο εκπροσωπούνται έξι ευρωπαϊκές Περιφέρειες και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού ως συμβουλευτικός εταίρος.
Το έργο Cult-RInG έχει επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα https://www.interregeurope.eu/cult-ring