Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα συνεχίσουν να πιέζουν για υψηλότερες κλιματικές φιλοδοξίες

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επαναλαμβάνει την επιτακτική ανάγκη μεγιστοποίησης των εθνικών κλιματικών φιλοδοξιών και συγχρόνως χαιρετίζει το Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού που διευκολύνει την πορεία προς ενισχυμένη πολυεπίπεδη κλιματική διακυβέρνηση
Κατά την 24η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP24) επιτεύχθηκε ο βασικός στόχος των συνομιλιών για το κλίμα: η κατάληξη σε συμφωνία σχετικά με μια κοινή δέσμη κανόνων για την απτή εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού το 2020. Ωστόσο, όπως πιστοποιείται στην έκθεση της IPCC για τον ενάμιση βαθμό Κελσίου , απαιτούνται πολύ υψηλότερες κλιματικές φιλοδοξίες για την αντιστροφή των ανησυχητικών τάσεων υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στο Κατοβίτσε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ένωσε τις δυνάμεις της με παγκόσμια δίκτυα τοπικών αρχών για να ζητήσει την ανάθεση επίσημου ρόλου στους δήμους και τις περιφέρειες στη Συμφωνία του Παρισιού. Η έγκριση του Εγχειριδίου της Συμφωνίας του Παρισιού διευκολύνει την πορεία τόσο προς την ανάληψη ενισχυμένης πολυεπίπεδης δράσης όσο και προς την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών. Προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να συνεκτιμήσουν τις εισηγήσεις των Διαλόγων της Ταλανόα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το αίτημα της ΕτΠ για τη διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη χάραξη των εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για το κλίμα . Πατήστε εδώ για τη σύνοψη των δραστηριοτήτων και των δηλώσεων των μελών της ΕτΠ στην @ COP24 .

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, με ένα άνευ προηγουμένου επίτευγμα για τη συλλογική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) ενέκριναν το Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού, μια δέσμη κανόνων και κατευθυντηρίων γραμμών για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας του Παρισιού το 2020, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου διαφάνειας, επιπροσθέτως της χρηματοδότησης για το κλίμα, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν.

Το Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να συνεκτιμήσουν τα πορίσματα των Διαλόγων της Ταλανόα τόσο κατά την προετοιμασία των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (ΕΚΣ) όσο και στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την ενίσχυση της πριν από το 2020 εφαρμογής και του επιπέδου των φιλοδοξιών. Η προσθήκη αυτής της παραγράφου στο Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού υποστηρίχθηκε και επιδιώχθηκε από τον κ. Cor Lamers (NL/EPP), πρόεδρο της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και δήμαρχο Schiedam στις προεδρίες της COP23 και της COP24 κατά την καταληκτήρια συνεδρία των Διαλόγων της Ταλανόα στις 12 Δεκεμβρίου.

Ως απτό επίτευγμα των δήμων και των περιφερειών ολόκληρου του κόσμου, το Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού διευκολύνει συνεπώς την πορεία προς ενισχυμένη πολυεπίπεδη κλιματική διακυβέρνηση, προτρέποντας τις εθνικές κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για τον καθορισμό των δικών τους ΕΚΣ, στρατηγικών και σχεδίων δράσης για το κλίμα. Μεταξύ των εισηγήσεων των Διαλόγων της Ταλανόα, τις οποίες το Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού συνιστά στις εθνικές κυβερνήσεις να συνεκτιμήσουν, περιλαμβάνεται και το αίτημα της ΕτΠ για την πλήρη συμμετοχή των υποεθνικών φορέων στη χάραξη της πολιτικής για το κλίμα και στην εφαρμογή των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών.

Ο κ. Markku Markkula (FI/EPP), Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕτΠ δήλωσε: «Παρότι είναι σαφές ότι οι εθνικές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο δεν κατόρθωσαν να αυξήσουν επαρκώς το επίπεδο των κλιματικών φιλοδοξιών τους, η Συμφωνία του Κατοβίτσε εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμη καμπή των συλλογικών μας προσπαθειών για να κερδίσουμε τη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το τεράστιο επίτευγμα που συνιστά η συμφωνία σχετικά με κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, αλλά ούτε και να εφησυχάσουμε, επιδιώκοντας γρήγορα τη θέσπιση μηχανισμών της αγοράς και κατάλληλα σχεδιασμένων χρηματοδοτικών μηχανισμών εστιασμένων στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών. Αναμφίβολα, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές κάνουν ολοένα και περισσότερο ακουστή τη φωνή τους στις διεθνείς συνομιλίες για το κλίμα. Η COP21 αναγνώρισε ρητά, για πρώτη φορά, τον ζωτικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τρία χρόνια μετά, το Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να συμπεριλάβουν ακόμη περισσότερο τους υποεθνικούς φορείς στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των στρατηγικών τους για το κλίμα. Πρόκειται για αναμφισβήτητη επιτυχία και είμαστε πεπεισμένοι ότι η εποικοδομητική πολυεπίπεδη συνεργασία θα βελτιώνεται σταδιακά ενόσω εφαρμόζεται η Συμφωνία του Παρισιού».

Ο κ. Cor Lamers (NL/EPP), πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και δήμαρχος Schiedam δήλωσε: «Εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών προσβλέπουμε σε στενότερη συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως κατέδειξαν οι Διάλογοι της Ταλανόα, με στόχο την οικοδόμηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης για την ανάληψη πολυεπίπεδης δράσης και τη δέουσα συνεκτίμησή της στις μελλοντικές αποφάσεις. Ευελπιστούμε ότι το Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού θα προωθήσει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στον καθορισμό των ΕΚΣ, ιδίως στο πλαίσιο του επόμενου απολογισμού της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα που προβλέπεται για το 2019. Εξακολουθεί να χρειάζεται να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με δίκαιες και ευέλικτες αγορές διοξειδίου του άνθρακα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η φορολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα για την ενθάρρυνση των επενδυτών και των καταναλωτών προκειμένου να επιλέγουν οδούς με χαμηλότερες ανθρακούχες εκπομπές. Όλοι μαζί μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η αναγκαία μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας. Με τη βοήθεια εμβληματικών πρωτοβουλιών, όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων , το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης θα συνεχίσει να επιτυγχάνει και να επιδιώκει πιεστικά υψηλότερες κλιματικές φιλοδοξίες».

Ο κ. Andrew Cooper (UK/EA), ), μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Kirklees στο Ηνωμένο Βασίλειο και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ σχετικά με την κλιματική διακυβέρνηση μετά το 2020 , δήλωσε: ««Χαιρετίζουμε την άμεση έκκληση προς τα συμβαλλόμενα μέρη για τη συνεκτίμηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στους Διαλόγους της Ταλανόα διότι ανοίγει το δρόμο για υποεθνικές συνεισφορές κατά την προετοιμασία των εθνικών απογραφών, στρατηγικών και σχεδίων δράσης για το κλίμα. Ωστόσο, εμμένουμε σταθερά στην έκκλησή μας για την επίσημη συνεκτίμηση των περιφερειακά και τοπικά καθορισμένων συνεισφορών (Π/ΤΚΣ), με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των υποεθνικών φορέων στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της εφαρμογής των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών».

Η έκκληση για τη θέσπιση περιφερειακά και τοπικά καθορισμένων συνεισφορών (Π/ΤΚΣ), ως συμπλήρωμα των εθνικών δεσμεύσεων, στο Εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού έχει πολλαπλούς στόχους: να ανατεθεί στους δήμους και τις περιφέρειες επίσημος ρόλος για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, να ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας των τοπικών και των περιφερειακών αρχών όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, να βελτιωθεί η ακρίβεια των δεδομένων στο πλαίσιο της παγκόσμιας διαδικασίας απολογισμού και να επιδιωχθεί η γεφύρωση του υφιστάμενου χάσματος των εκπομπών .

Ο επόμενος απολογισμός της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2019. Ο παγκόσμιος απολογισμός αποτελεί διαδικασία αξιολόγησης της συλλογικής προόδου προς την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού και των μακροπρόθεσμων στόχων της, με συνεκτίμηση των παραμέτρων του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, της χρηματοδότησης και της υποστήριξης της υλοποίησής της.

Οι πόλεις ευθύνονται για το 70% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οι αυτοδιοικητικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή άνω του 70% των μέτρων άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής και σχεδόν του 90% των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Με στόχο την παροχή κινήτρων για τη δράση για το κλίμα στις αστικές περιοχές, το Φόρουμ 2019 της Μόνιμης Επιτροπής Χρηματοδότησης της UNFCCC θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση για το κλίμα και στις βιώσιμες πόλεις.

Η COP24 δεν κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τους παγκόσμιους κανόνες για τους μηχανισμούς της αγοράς, όπως οι αγορές διοξειδίου του άνθρακα, ένα μέσο που αποσκοπεί στην περιστολή των δαπανών μείωσης των εκπομπών. Οι συνομιλίες με τις οποίες επιδιώκεται να καταστούν λειτουργικοί οι μηχανισμοί της αγοράς θα συνεχιστούν κατά το επόμενο έτος και οι παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να εγκριθούν στην COP25, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χιλή από τις 11 έως τις 22 Νοεμβρίου 2019.

Ιστορικό:

Η αντιπροσωπεία της ΕτΠ στην COP24 απαρτιζόταν από τους Markku Markkula (FI/EPP) , Α΄ Αντιπρόεδρο της ΕτΠ και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Espoo, Cor Lamers (NL/EPP) , πρόεδρο της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και Δήμαρχο Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE), Β΄ αντιπρόεδρο της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και νομάρχη Istra, Andrew Cooper (UK/EA), συντονιστή της ομάδας EA στην επιτροπή ENVE της ΕτΠ, εισηγητή της ΕτΠ με θέμα την κλιματική διακυβέρνηση μετά το 2020 και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Kirklees στο Ηνωμένο Βασίλειο, Marco Dus (IT/PES), εισηγητή σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα και μέλος του δημοτικού συμβουλίου Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPP) , εισηγήτρια της ΕτΠ σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE), συντονιστή της ομάδας ALDE στην επιτροπή ENVE της ΕτΠ και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Rakvere, Daiva Matoniene (LT/ECR) , συντονίστρια της ομάδας ECR στην επιτροπή ENVE της ΕτΠ και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Šiauliai και André Van De Nadort (NL/PES) , συντονιστή της ομάδας PES στην επιτροπή ENVE της ΕτΠ και δήμαρχο Weststellingwerf.