Τρεις Συλλογικές Συμβάσεις ΠΟΕ ΟΤΑ με Υπ.Εσ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, υπογράφηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που αφορούν, στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, στους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών και στον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Συγκεκριμένα υπογράφηκαν:

  1.  Η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των Εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
  2.  Η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους Υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
  3.  Η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. Αυτών.

Η υπογραφή των ανωτέρω Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) του έτους 2018 της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.