Οι δήμοι καλούνται να δηλώσουν τις ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση

ypes

Εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην δ/νση http://www.minadmin.gov.gr/?cat=14&paged=1 και αφορά τον προσδιορισμό των αναγκών των υπηρεσιών σε θέσεις στις οποίες θα διοριστούν οι απόφοιτοι της ΚΖ΄ σειράς, ενόψει της έκδοσης προκήρυξης για τη διεξαγωγή του νέου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
Στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι πρέπει να δηλώσουν στο Υπουργείο τις ανάγκες τους σε προσωπικό που επιθυμούν να καλυφθούν από τους ανωτέρω απόφοιτους, λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/1.7.2015 (ΑΔΑ:64ΛΥ465ΦΘΕ-8ΨΘ) και ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/15-6-2016 (ΑΔΑ:632Β465ΦΘΕ-84Ρ) υπουργικές αποφάσεις, προκειμένου αυτό με τη σειρά του να διαβιβάσει συγκεντρωτικό πίνακα αναγκών στο επισπεύδον Υπουργείο.

Φορείς που δεν ενδιαφέρονται να απασχολήσουν άτομα από τους εν λόγω αποφοίτους, δεν απαιτείται να ενημερώσουν σχετικά.

Η ενημέρωση του Υπουργείου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους στον ειδικό διαδικτυακό τόπο που έχει δημιουργηθεί για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν θέματα του Προσωπικού Τ.Α. ( https://aftodioikisi.ypes.gr), αναρτώντας σε αυτόν συμπληρωμένο, με τα στοιχεία που απαιτούνται, το συνημμένο πρότυπο αρχείο Πίνακα με την ονομασία ESDDA2019_ , το οποίο δημιουργήθηκε από το Υπουργείο στη βάση του Πίνακα του επισπεύδοντος Υπουργείου.
 
Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στον τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί στο φορέα (ΕΚΑΦ), καθώς και του κωδικού πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο, ύστερα από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφο.

Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας δεν έχει ακόμη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στον εν λόγω τόπο, όπως αυτές ορίζονταν στο προαναφερθέν έγγραφο και επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα για το εν λόγω προσωπικό, παρακαλείται άμεσα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Υπουργείο στο 2131364335.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ: 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019